ESKİ İLAN 1534 İKM Alımı

Kafkaslı

VİP Üye
Mücadele Grubu
Kadrolu Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
10,243
Beğeniler
7,327
#1
T.C. ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı


 1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 -11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için toplam 1534 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımı yapılacaktır. 2. Başvurularda lisans mezunları için 2014-KPSSP3, önlisans mezunları için 2014-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014-KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır. 3. Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı EK-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi (APS) veya kargo ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.
Adaylar infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel alımına yönelik ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;
EK-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı (erkek ve bayanlar için ayrı ayrı belirlenecektir) çağrılacaktır.

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 1. Sınav yeri: EK-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.


 2. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 27 – 28 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınav ve mülakata katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında ve aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 04 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir. 3. Sözlü sınav ve mülakat: 05 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
  Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. 4. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
  1. EK-2 Başvuru formu,

  2. Öğrenim belgesinin fotokopisi,

  3. Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

  4. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,


 5. Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:
  1. İlan edilen kadronun beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.) Söz konusu form (EK-3) komisyonlarca onaylanacaktır. Form teslim alındıktan sonra adayın boy kilo ölçümüne alınması gerekmektedir.

  2. Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan.


 6. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  3. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

  4. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.(örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir.)
  1. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

  2. Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

  3. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası, ön lisans mezunları için 27 Eylül 1984 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 28 Eylül 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)


 7. Sözlü Sınav ve Mülakat;
  1. Sözlü sınav;
   1. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

   2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

   3. Genel kültür 40,

    puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

    İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya bir kaçından soru sorulacaktır.
  2. Mülâkat;
   1. İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

   2. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. 8. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

  Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu (açık öğretim dâhil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır. 9. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
  1. Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

  2. Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

  3. Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)
 10. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Eğitim merkezlerine kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.


 11. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır. 12. Özel Hükümler;
 1. Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 269,44 TL) aylık harçlık ödenecektir.

 2. Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

 3. Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

 4. Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.

 5. Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.
DUYURULUR


EK-1 Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste
EK-2 Başvuru formu
EK-3 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formucezaevikatip.png


İnfaz koruma ilanı bekleyenlere hayırlı olsun
http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=aa34def8-b2f9-43e9-9b9b-2f8f9fa1ba65
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

HoRoZ'28

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
8 Nis 2013
Mesajlar
1,193
Beğeniler
372
Şehir
Giresun
Eğitim
Lisans
Üni
Pamukkale Ünv.
Bölüm
İktisat
#2
Giresun Ordu olaymış başvururdum arkadaşlarıma hayırlı olur inşallah bi ekmek kapısı
 

mervenil

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
4 Kas 2012
Mesajlar
319
Beğeniler
472
Şehir
Balıkesir
Eğitim
Lisans
Üni
Dokuz Eylül Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#3
dpb sitesinde adalet bakanlığının bi ilanı daha var 23 ceza infaz katibi diyo. 2300 deseydi iyiydi :(
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#5
ben bi önceki 1218 ilanına basvrumustum mülakatı geçtim evrakları vereli 3 ay oldu hala atama bekliyoruz.ikm ile ilgili edindiğim bilgileri isteyenlerle paylaşabilirim
 

anılcan

GTB Memuru
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
22 Eyl 2014
Mesajlar
2,384
Beğeniler
4,595
Şehir
Trabzon
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#6
infaz koruma memuru ne iş yapar?
 

mixxed

Site Müdavimi
Katılım
19 Tem 2014
Mesajlar
145
Beğeniler
109
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#7
torpil olayı çok dönüyo mu acaba.
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#8
infaz koruma memuru ne iş yapar?
ikm mahkumları günde en az 3 kez sayımını yapar tabi sayıma yalnız girilmıor mahkumlara yemek dağıtır görüşlere goturp getirir yöneticilerle görüştürür hastaneye veya mahkemeye sevk işlemini yapar katip veya idare memuru olmayan yerlerde onların işlerini yapar herhangibir olay çıkarsa anında müdahale edip c.evinin sükûnetini sağlar mahkumların banyo kantin ihtiyaçlarını karsılar c.evi temizliğinden sorumludur(tabi bunu genelde iyi hallı mahkumlar yapıormus)tutanak tutma yetkisi varmış 2 arkadaşına imzalatarak gibi...menemen c.evi ndeki arkadaşım mahkumlar içeride kuzu gibi dior o da bir iibf li
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#11
ben kpss ye 2 kez girdim 2014 te 83 aldım mubasirlik olmadı gümrük olmadı bende mecbur ikm ye basvrudum yıllarca ozel sektörde kalmıyayım die inşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur allah hepimizin yolunu acık etsin
 

mixxed

Site Müdavimi
Katılım
19 Tem 2014
Mesajlar
145
Beğeniler
109
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#13
bölüm işletme puan 84.3 ptt alımı da var. merkezi atama çok sıkıntıya girdi verilen kadrolar mecburen açıktan alımlara itiyor. siz kaç puanla kazandınız ?
 

mixxed

Site Müdavimi
Katılım
19 Tem 2014
Mesajlar
145
Beğeniler
109
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#14
pardon şimdi farkettim puanınızı yazmışsınız. puan sıralaması karışık mı sıralanıyo lisans önlisans filan
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#15
benim puanım 83 tü 50 kişi alıyordu izmir komisyonu mulakt sonrası ben 28.oldum 88 vermişler mülakattan.puan sıralaması karışık mixxed evet kpss puanı+mulakat puanına göre en yüksekten düşüğe doğru 50 kişiden 25 i lisans on lisans mezunuydu gerisi lise mezunu idi bizim komısyon ama başka yerlerde lisans veya lise fazla olabilior o komisyona kalmıs
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#16
bence 84 le rahatlıkla kalırsın mülakata ptt de 200 kişi almıormu gişe ve dağıtıcı gerisi avukat mühendis mülakata 600 kişi kalır bence onlarda 85*86 lar olur ama belli olmaz belkıde ters kose yapıp 80*85 arasınıda alabilir kaçmasınlar die
 

mixxed

Site Müdavimi
Katılım
19 Tem 2014
Mesajlar
145
Beğeniler
109
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#17
Teşekkürler bilgiler için. Artık her yeri deneyeceğiz mecbur. Hakkımızda hayırlısı olsun.
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#18
rica ederim hakkınızda en hayırlısı olsun kardeşim
 

anılcan

GTB Memuru
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
22 Eyl 2014
Mesajlar
2,384
Beğeniler
4,595
Şehir
Trabzon
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#19
ikm mahkumları günde en az 3 kez sayımını yapar tabi sayıma yalnız girilmıor mahkumlara yemek dağıtır görüşlere goturp getirir yöneticilerle görüştürür hastaneye veya mahkemeye sevk işlemini yapar katip veya idare memuru olmayan yerlerde onların işlerini yapar herhangibir olay çıkarsa anında müdahale edip c.evinin sükûnetini sağlar mahkumların banyo kantin ihtiyaçlarını karsılar c.evi temizliğinden sorumludur(tabi bunu genelde iyi hallı mahkumlar yapıormus)tutanak tutma yetkisi varmış 2 arkadaşına imzalatarak gibi...menemen c.evi ndeki arkadaşım mahkumlar içeride kuzu gibi dior o da bir iibf li
sağol may bıradır
 
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
113
Beğeniler
65
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#20
ne demek biraz yardımım dokunduysa ne mutlu bu arada ben sözleşmeli olarak gircem maaslar sözleşmeli 2100 kadrolu 2300*2350 civarı imiş bekara lojman verılmıor+3 buyuk sehirde 200 tl yol parası veriliormus ikm öğrencilerinin atanması en az 8*9 ay suruormus ancak içeride sözleşmeli veya kadrolu die bi ayrım yokmuş