ESKİ İLAN 23 Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Şoför, Teknisyen, Aşçı ve Kaloriferci
Alımı Sınav İlânıctet.png1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9,10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-2 listede belirtilen yerler için 23 ceza infaz kurumu katibi, 23 şoför, 20 teknisyen, 8 aşçı ve 7 kaloriferci olmak üzere toplam 81 personel alımı yapılacaktır.

2. Başvurularda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

-Aşçı, kaloriferci ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),
-Şoför adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.
-Ceza infaz kurumu katibi adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken Şartlar;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c)Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak; adayların merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:
A- Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
B- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
C- Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
D- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
gerekmektedir.

4. Başvuru tarihi :

Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınava adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav (KPSS-2014) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuracaklardır.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar farklı unvanlara (infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği dahil) ilişkin aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

6. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sözlü sınava katılacak adaylar ile uygulama sınavına katılacak adaylar, sözlü sınavdan önce 24 Ağustos 2015 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınav tarihi:

07 Eylül 2015 günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır.

9. Şoförler için uygulama sınav tarihi: 10 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

İlan edilen kadro sayısının Yönetmelikte belirtilen katları içerisine giren ve 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilen adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

11. Sözlü sınav tarihi:

Ceza infaz kurumu katipliği, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci kadrolarına ilişkin sözlü sınav 12 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.

12. Sınav şekli:

Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

13. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurulabilir.

14. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

15. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya atama onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.

16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

17. Söz konusu kadrolar EK-2 listede belirtilen kurumların ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; bu kadrolara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi atamaya esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.DUYURULUR


EK-1 : Başvuru formu

EK-2 : Sınav izni verilen komisyonlara ait liste

EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 

Tarsuslu

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
21 Eki 2014
Mesajlar
583
Beğeniler
842
Şehir
Mersin
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#2
Mülakata 20 katı kadar adayın çağırılacak olması ve klavye sınavının olması sebebiyle bu alıma başvurmayı düşünmüyorum. Şansımız %5 sonuçta.
 
Son düzenleme:

Şeymaa

Aktif Üye
Katılım
22 Eyl 2014
Mesajlar
57
Beğeniler
31
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#3
Uygulama sınavına 20 katı çağırılıyor mülakata 3 katı.Benim başvurabileceğim il olsaydı başvuracaktım ama bana yakın bir il yok hiç. :(
 
Katılım
1 Tem 2015
Mesajlar
1,496
Beğeniler
3,619
Eğitim
Lisans
Üni
Çanakkale 18 Mart Ünv.
Bölüm
Maliye
#4
82.8 dusmz kesn dmi:(
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#6
75 e düşeceğini düşünmüyorum daha önceki alımda sayı daha fazla olmasına rağmen düşmemişti lise önlisans ve lisans hepsi başvuruyor en iyimser 79 ...

82 görür diye düşünüyorum
 
Katılım
1 Tem 2015
Mesajlar
1,496
Beğeniler
3,619
Eğitim
Lisans
Üni
Çanakkale 18 Mart Ünv.
Bölüm
Maliye
#7
InsaAllah ama riskli yne banada dah yksk kapatr gbi gldi ama insaAllah gorur.tesekkrlr
 

esra tfkc

Site Müdavimi
Katılım
15 Tem 2015
Mesajlar
215
Beğeniler
218
Eğitim
Lisans
Üni
Celal Bayar Ünv.
Bölüm
Diğer
#8
ama arkadaşlar sırf puanım yüksek diye başvurmayın klavye sınavı var ve en az 90 fakat genelde 120 110 larla mülakata çağrılıyor
 
Katılım
7 Tem 2015
Mesajlar
2
Beğeniler
1
Eğitim
Lisans
Üni
Bülent Ecevit Ünv.
Bölüm
Maliye
#9
Arkadaşlar bir sorum olacaktı:
Benim KPSS P93 (ADALET ÖN LİSANS) 76 puanım var.Ancak hala mezun olmadım.Normalde ilanda EN AZ LİSE MEZUNU yazıyor.Ben 4 senelik maliye mezunuyum(lisans).Bu durumda başvuru yapabilir miyim?
YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK TŞK EDERİM.
ACİLLLLLLL!
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#10
Arkadaşlar bir sorum olacaktı:
Benim KPSS P93 (ADALET ÖN LİSANS) 76 puanım var.Ancak hala mezun olmadım.Normalde ilanda EN AZ LİSE MEZUNU yazıyor.Ben 4 senelik maliye mezunuyum(lisans).Bu durumda başvuru yapabilir miyim?
YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK TŞK EDERİM.
ACİLLLLLLL!
Normalde kurum sizden ön lisans diplomanızı isteyecektir. Geçenki alımda yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'da bu durumda bir kişi bu yüzden red yedi...

Siz yinede başvurun komisyonda komisyona fark ediyor bu durumlar.
 
Katılım
1 Tem 2015
Mesajlar
1,496
Beğeniler
3,619
Eğitim
Lisans
Üni
Çanakkale 18 Mart Ünv.
Bölüm
Maliye
#11
Ya bsey sorcm cok sacma olacak ama k.bkmayn smdiden :) bn izmrdeyim antepe basvurcm smdi postaneden bn kndm mi atacagm yoksa adliyeye gdip ordan mi bi sekilde gonderlyo
 

kpssmagduru

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
10 Tem 2014
Mesajlar
892
Beğeniler
562
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#12
Adliyeye ver sorumluluk sende olmasın. Belgeler diploma fotokopisi,bilgisayar belgesi fotokopisi,ek1, kpss sonuç belgesi dimi 4 tane?
 
Katılım
1 Tem 2015
Mesajlar
1,496
Beğeniler
3,619
Eğitim
Lisans
Üni
Çanakkale 18 Mart Ünv.
Bölüm
Maliye
#13
Adliyeye ver sorumluluk sende olmasın. Belgeler diploma fotokopisi,bilgisayar belgesi fotokopisi,ek1, kpss sonuç belgesi dimi 4 tane?
Hocam saolun cvp icin oncelikle. Ya bn uc belge anldm diploma +ek 1 + kpss bide bilgasayr dersini aldgmizi gosteren transkript mi lazm
 

kpssmagduru

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
10 Tem 2014
Mesajlar
892
Beğeniler
562
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#14
Hocam saolun cvp icin oncelikle. Ya bn uc belge anldm diploma +ek 1 + kpss bide bilgasayr dersini aldgmizi gosteren transkript mi lazm
Ben verdim bugün adanü adliyesine. Saydığım 4 belge bide iki resim istediler. Transkript fotokopiside olur bilgisayar sertifikası yerine.ama transkript ve diplomayıda götürün aslı gibidir yapıolar bi arıza çıkarmasınlar.
 

rammstein85

Ministry of Family and Social Policy
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
1,940
Beğeniler
1,262
Şehir
Çanakkale
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#15
75 e düşeceğini düşünmüyorum daha önceki alımda sayı daha fazla olmasına rağmen düşmemişti lise önlisans ve lisans hepsi başvuruyor en iyimser 79 ...

82 görür diye düşünüyorum
Bu 5 ilçede 80.7 ye düşer mi yoksa 5 lik olanı mı seçmeli
 

esra tfkc

Site Müdavimi
Katılım
15 Tem 2015
Mesajlar
215
Beğeniler
218
Eğitim
Lisans
Üni
Celal Bayar Ünv.
Bölüm
Diğer
#16
bende 80.45 ile bekliyorum acaba inermi bu puanlara ya :(