ESKİ İLAN 50 Maliye Uzman Yardımcısı Alım İlanı (Maliye Bakanlığı)

Katılım
29 Ağu 2014
Mesajlar
114
Beğeniler
99
Eğitim
Lisans
Bölüm
Kamu Yönetimi
#1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve
Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılmak üzere sınavla 50 Maliye Uzman Yardımcısı
alınacaktır.

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014
tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve
KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda
bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için
aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriş sınavının yazılı
bölümüne; en fazla dört katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava
katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle
düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ:
a)
Giriş sınavının yazılı bölümü 15/2/2015 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da
yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava
giriş yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı
(www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet
sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriş belgesi alınabilecektir. Adaylara ayrıca
sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav
tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri
Maliye Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (23/1/2015) itibarıyla aşağıdaki
şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’den, bu duyurunun “I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirtilen
puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak,

ç) 2015 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak
(1/1/1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının
Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini
2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuzbeş yaş şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda
başvuruda bulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, başvurularını elden
veya posta yoluyla yapacaklardır.

IV-SINAV BAŞVURUSU:
a)
Başvurular 12/1/2015 tarihinde başlayıp 23/1/2015 tarihinde saat 17.30'da sona
erecektir.
b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veya Personel Genel
Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda
yapılacaktır. Ancak, istenmesi halinde belirtilen internet sayfalarında yayımlanacak
olan Başvuru Formu doldurularak elden veya posta yoluyla da başvuru yapılabilir.
c) Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden elektronik
başvuru yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan
“İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese veya sınav günü, sınav başlamadan önce sınav
salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.
ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru
Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 23/1/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar
(Saat 17.30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim
etmek veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden
dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde tek
oturumda gerçekleştirilecektir.
Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
1) Yazılı sınav konuları;
a) İktisat Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat,
2) İktisat politikası,
3) İşletme iktisadı,
4) Uluslararası iktisat.
b) Maliye Grubu:
1) Maliye teorisi,
2) Kamu harcamaları ve bütçe,
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,
4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe,
2) Şirketler muhasebesi.

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup,
her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

2) Sözlü sınav konuları:
Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine,
yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

VI-DEĞERLENDİRME:
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak
için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan
olması şarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı
bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden
verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az
yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav
puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 50 aday asıl, en fazla 25 aday
yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı
ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl veya yedek olarak
belirlenmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII-YAZILI SINAV SORULARININ İLANI, YAZILI SINAV SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a)
Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)
internet adresinde Sınavı takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir.
b) Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı
olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu
tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
c) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü
(www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
ç) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde Maliye
Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden
itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu
ilgiliye bildirilecektir.

VIII-GÖREV YERLERİ:
Giriş sınavında başarılı olup, Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan
adayların görev yapacağı birim (Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık,
Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıkları), mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin
gereği ve birimlerin talebi dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından belirlenecektir.

IX-DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport)
yanlarında bulunduracaktır.
b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav
öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği
onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.
c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
d) 23/1/2015 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya
oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne
bırakmamaları gerekmektedir. İlan olunur.

İletişim Bilgileri:
Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 - 415 21 14
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39
Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.pergen.gov.tr/icerik/duy..._Uzman_Yardimciligi_Giris_Sinavi_Duyurusu.pdf