ESKİ İLAN Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#1

ALINACAK İDARİ HAKİM : 100
MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI : 300
Başvurular: 13-22 Ekim 2014

2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2014- İdari Yargı), 7 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 130 dakika sürecektir.

A) Sınava; TC vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu, yazılı giriş sınavının
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra
olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar da sınava başvurabilirler.

B) 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu
Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca,
Hukuk fakültesi mezunu veya hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk
bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarından en az
dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun
geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci
madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde
tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.

C) Başvurular, 13-22 Ekim 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet
sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri
arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz.
ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin
yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara
duyurulacaktır.
Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş
Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını ve hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair
diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri
programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun
olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren
siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin onaylı örneği de
kabul edilir.) yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Sınav ücretini yatıran ancak, ÖSYM’nin Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvuruda bulunmayan adayların,
sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu adaylar
sınava alınmayacaktır.

D) Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak
fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların
fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama
aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir.
Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge 2
üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular
tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti
olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.

Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana
gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç
gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde
Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı
bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.
Fotoğraflı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Adalet Bakanlığınca ilân edilecek sınav ilânında belirtilen sınav
başvuru belgeleri ile birlikte Adalet Bakanlığına aday tarafından iletilecektir.
Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez.
Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna
yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir.

E) Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM
tarafından Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği,
sınav tarihi ve saati yer alacaktır.
Adaylar sınava, 1 Aralık 2014 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi
geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden
er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.)
kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için
geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav
görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı
hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda
sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi
geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin
edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından
temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin
Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Sınav
bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

F) Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 90 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi
uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü,
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi
Usul Hukuku, ve Maliye-Ekonomi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
oluşacaktır.
Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında
yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi
yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları
ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki
sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru,
ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan
üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları
ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre; Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama
Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel
Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu
15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham
puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma
değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart
puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı
bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile
çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür
Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak
şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak
adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük
ham puan değerinin 8/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan
Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan
Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100)
iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacak, 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’ü bulmazsa
sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

G) Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.
Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara
tebliğ hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet
Bakanlığı’nın İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adaylar
için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adaylar için ise
“Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından
itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi
ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde
yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci
Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren
dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara
adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde
ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın
T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme
alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların
vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap
kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir.
ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil
hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem
Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap
kâğıdını ÖSYM Merkezinde inceleyebileceklerdir.

H) Sınava girecek adaylar, 90,00 TL olan sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 13-22 Ekim 2014 tarihleri arasında yatıracaklardır. Bankalardan
sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış
olmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü
açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

KAYNAK : http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokum...RiYARGISINAVAiLisKiNGENELBiLGiLER10102014.pdf
 
Son düzenleme:
Katılım
6 Eki 2014
Mesajlar
1
Beğeniler
0
Şehir
Kocaeli
Eğitim
Lisans
Üni
Gazi Ünv.
Bölüm
Kamu Yönetimi
#2
Başvurular, 13 Ekim-5 Kasım 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin
İnternet sayfasında yer almaktadır.
7 Aralık 2014 tarihinde yapılacak 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2014-İdari Yargı) başvuruları 5 Kasım 2014 tarihinde sona erecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

YAZIYOR GÜNCELLENDİ SANIRIM