ESKİ İLAN Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1
ADALET BAKANLIĞI ZABIT KATİBİ ALIM İLANI
Adalet Bakanlığı 3.606 sözleşmeli zabıt katibi, 306 kadrolu zabıt kâtibi alım ilanına çıktı.Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.​


İLAN

1)Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;


a)EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile buesaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 3.606 sözleşmelizabıtkatibi,

b)EK-1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetlerisınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 306 kadroluzabıtkâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlüsınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 incibendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

2)Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlüsınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunlarıiçin KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları içinKPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvurudabulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.


I) Genel Şartlar:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)İlk defa atanacaklar içinyapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılıKanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın(KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşınıbitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar)

c)Askerlikle ilgisi bulunmamakveya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzafaskerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d)657 sayılı Kanunun değişik48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e)657 sayılı Kanunun 53 üncümaddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engelolabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f)Kamu haklarından mahrum olmamak,

g)Arşiv araştırması sonucuolumlu olmak.


II) Özel Şartlar:

a)Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adaletmeslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisansprogramı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaretveya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretimkurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikasıistenmeyecektir.)

b)Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengiokul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığınıbelgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığıncaonaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar

sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasınasahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografidersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veyabilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamasınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecekyazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyontarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilenbir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksankelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacakuygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikadayanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavaalınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en azdoksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıpkalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime vecümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığınadikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplamyazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılanmetnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

3)Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonubaşkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyetbaşsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınayapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynıgün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığınagönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurularkabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır.Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1/A ve Ek-1/B listede gösterilen merkez yada mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)


Adaylar yalnızca bir adaletkomisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurulargeçersiz sayılacak,

bu şekilde sınava girenlerkazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4)Başvuru tarihi:

Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitimindesona erecektir.

5)Sınav yeri:

Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav girişbelgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6)Uygulamalı sınavaçağırılacakların belirlenmesi:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandanbaşlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınavagirmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynıpuana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

7)Uygulamalı sınav tarihi vesaati:

21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00'da, adayların daktilo veyabilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en azdoksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınavyapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takipeden günlerde sınava devam edilecektir.

8)Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınavbirimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, enfazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon içinilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göreoluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar dasözlü sınava girebileceklerdir.

9)Sözlü sınav tarihi ve saati:

9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinegöre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavınbitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

10)Başvuru için gerekli belgeler:


a)Başvuru formu (Adaletkomisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

b)Öğrenim belgesi (aslı veyakomisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı

örneği),

c)KPSS-2014 sınav sonuç belgesi(aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),d) Bilgisayar veya daktilografidersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da
yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,


e)Adayların eşlerinin işdurumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f)Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, GüvenlikSoruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarakdoldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adaletkomisyonlarından temin edilecektir).

11)Atama yapılacak yerlereilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen AdaletKomisyonlarını gösteren EK-1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.


Duyurulur.

NOT :

1)Kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar aynıkomisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına, sözleşmelizabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar; aynı komisyon içerisinde yapılacakkadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Ancak, kadrolu veya sözleşmelizabıt kâtipliği için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli(kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmelimübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

2)Sözleşmeli zabıt kâtibi ve kadrolu zabıt kâtibi sınavizin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bupozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların,sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamalarıyapılmayacaktır.

Ayrıca, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuruluKararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özelşartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamalarıaçısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarınaen uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.


Ekleri Üyelerimiz İndirebilir


EK-1/A:Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için sınav izni verilen yerler

EK-1/B: Kadrolu zabıt kâtipliği için sınav izniverilen yerler EK-2 : Başvuru Formu
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

inca

İyi Bilinen Üye
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
117
Beğeniler
68
Şehir
Kütahya
Eğitim
Lisans
Üni
Mehmet Akif Ersoy Ünv.
Bölüm
Uls. Tic. ve Finansman
#5
Kütahyaya 5 kişi alınacakmış. 77 puanla mülakat listesine girebilirim umarım.
 

sudem a

VİP Üye
Katılım
21 Eki 2014
Mesajlar
304
Beğeniler
429
Şehir
Van
Eğitim
Lisans
Üni
Yüzüncü Yıl Ünv.
Bölüm
İktisat
#6
Ama benim sertifikam yok okulda da bilgisayar dersi gormedim :(( bir ayda sertifika alabilir miyim??
 
Katılım
14 Ağu 2014
Mesajlar
324
Beğeniler
324
Şehir
Tokat
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Abant İzzet Baysal Ünv.
Bölüm
Uluslarası İlişkiler
#7
başvuracak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,360
Beğeniler
2,917
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#8
vatana millete hayırlı olsun sayı güzel
 

inca

İyi Bilinen Üye
Katılım
7 Eki 2014
Mesajlar
117
Beğeniler
68
Şehir
Kütahya
Eğitim
Lisans
Üni
Mehmet Akif Ersoy Ünv.
Bölüm
Uls. Tic. ve Finansman
#10
Bence girebilirsiniz mülakat listesine
 

bbalkan

İyi Bilinen Üye
Katılım
22 Ağu 2013
Mesajlar
170
Beğeniler
90
Bölüm
İşletme
#11
20 katı şans büyük bu 20 katının hepsi klavyeye mi giricek şimdi
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#12
20 katı şans büyük bu 20 katının hepsi klavyeye mi giricek şimdi
Evet bunlar klavyeye girecekler muhtemelen %10 luk kısmı geçer klavyeyi... Yeni metinlerden sonra çuvallayan çok oluyor :)
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#15
şimdi imlalı yazayım dedim bi nasılım diye 86 kelime 83 doğru umut var sanki gibi dimi :)
Aslında bu genel alımda imla olmuyor... aslında iyi yazıcılar imlalı olmasını ister çünkü imlalı olsa %95 kesin elenir.

İmlalı genellikle bu Danıştay ve yargıtay vs istisnai alımlarında oluyor.
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#17
imlasız 100 çok rahat geçilir gibi hadi bakalım imlalımı imlasızmı ne zamn bilebilirz bunu
100 kelime seni mülakata sokar ancak bunu avantaj görme gün gün alınacaksın mülakata... Sen klavyene göre önce yada sonra mülakata gireceksin şöyle düşün ilk gün girenlerden 20 kişi aldılar ikinci gün 10 üçüncü gün 5 sonra 3 son gün 1 :)

Böyle olur genellikle yani ilk girenleri daha avantajlı görüyorum ben.
 
Katılım
26 Tem 2014
Mesajlar
568
Beğeniler
461
Eğitim
Lisans
Bölüm
Ekonometri
#18
Torpilsiz insanların şansı çok az görüyorum. 86.7 puanla klavyeyi geçsem bile mulakatta elerler
 
Katılım
20 Eki 2014
Mesajlar
938
Beğeniler
649
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Üni
Ondokuz Mayıs Ünv.
Bölüm
İktisat
#19
Trabznda bir tanidigim klavyede 1.0lmasina ragmen elemisler lise kpss girmisti 0yuzden pek umutlanmyrum bende
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#20
Torpilsiz insanların şansı çok az görüyorum. 86.7 puanla klavyeyi geçsem bile mulakatta elerler
Muhtemeldir...

3 Puan durumu var çünkü... Tek başına KPSS puanın yeterli değil...

KPSS + Klavye + Mülakat Puanı ortalaması bu ortalama 70 üstü olması lazım sonra sıralama oluyor sıralamaya göre kadrolu sözleşmeli veya yedek oluyorsun...

Sizin dediğiniz durum çok çok çok fazla oluyor örneğin gördüğüm durumu söyleyim 92 puan 120 küsür klavye ve 17 civarı mülakat puanı heyette hesaplıyor haliyle puanları listeye girip giremesin diye puan veriliyor. :)