Atom enerjİsİ uzmanliĞi yÖnetmelİĞİ:

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#1
8 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28641

YÖNETMELİK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atom enerjisi uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilecek atom enerjisi uzmanları ve atom enerjisi uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 5/12/2012 tarihli ve 2012/3784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,

b) Birim: Kurum merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini,

c) İMİD: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

ç) Komisyon: Yarışma Sınavı Komisyonunu,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

f) SGM: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

g) Tez jürisi: Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendiren jüriyi,

ğ) Uzman: Atom enerjisi uzmanını,

h) Uzman Yardımcısı: Atom enerjisi uzman yardımcısını,

ı) Yarışma sınavı: Atom enerjisi uzman yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Yeterlik sınavı: Atom enerjisi uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sınavı,

k) Yeterlik sınavı kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Uzman Yardımcısı Kadrolarına Atama

Uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.

(2) Yarışma sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

c) Sınav duyurusunda belirtilen dil veya dillerden; YDS’den en az (C) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü sorularının % 70’ine doğru cevap vermiş olmak,

ç) Aşağıdaki fakültelerden en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakültelerinden,

2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(3) Kurum ikinci fıkranın (ç) bendinde sayılan alanlardan olmak kaydıyla öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

Yarışma sınavı

MADDE 6 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yarışma sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yarışma sınavı, yarışma sınavı komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi başka kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere de yaptırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırılması halinde sınav kapsamı ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(4) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en çok yirmi katı kadar adayın başvurusu kabul edilir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar sınava başvuru için öngörülen son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Kurumun internet sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için, ilânda belirtilen süre içinde elektronik ortamda doldurulacak EK-1’de yer alan Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Kuruma elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Adayın özgeçmişi.

(2) Başvuruya ilişkin iş ve işlemler Kurumca yayınlanacak sınav kılavuzuyla duyurulur. Sınav kılavuzu, yarışma sınavı duyurusu ile aynı tarihte yayımlanır.

Yarışma sınavı komisyonu

MADDE 9 – (1) Yarışma sınavı komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı ve uzmanlar arasından belirlenecek komisyon başkanı dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

(4) Yarışma sınavı komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav; genel yetenek ve genel kültür ile mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından oluşur. Yazılı sınav konularının alt başlıkları sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav, test ve/veya klasik usulde düzenlenebilir.

(2) Sınav sorularının yüzde 30’unu genel yetenek ve genel kültür, yüzde 70’ini alan bilgisi oluşturur.

(3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilân edilir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar, EK-2’de yer alan Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(2) Adaylar, yarışma sınavı komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(3) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilânı

MADDE 12 – (1) Yarışma sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, KPSS puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş iş günü içinde Komisyona yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on iş günü içinde karara bağlanır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

d) Mal bildirimini,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde İMİD’e teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcısı kadrolarına atama

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını kazananların durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcıları 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Kurumun teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda bilimsel ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak suretiyle mesleki bilgi, beceri, tecrübe ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Kadrolarına Atama

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı veya uzmanlar arasından belirlenecek tez jürisi başkanı dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Tez jürisinin sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

(2) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez hazırlama

MADDE 18 – (1) SGM tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak kaydıyla Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Liste, SGM tarafından güncellenir.

(2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil aylıksız izin, askerlik ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler ve birim amirleri aracılığıyla SGM’ye gönderirler. Tez konuları SGM tarafından incelenerek Başkandan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konusu tebliğ edilmek üzere ilgili birimlere ve dosyalarına konulmak üzere İMİD’e bildirilir.

(3) Tez konusunun Başkan tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde birim amirinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

(4) Tez; daire başkanı, uzmanlar veya yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından belirlenecek tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(5) Tez konusu uygun bulunan adayın, tez konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez konusu Başkan tarafından değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(6) Hazırlanacak tezin uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren bilimsel çalışma etiğine uygun özgün bir eser olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Tezin teslimi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleşmesini takip eden en geç bir yılın sonunda hazırladığı tez ve tez danışmanının değerlendirme raporunu altı adet çoğaltarak bağlı olduğu birim amirine teslim eder. Birim amirleri tezleri beş gün içinde İMİD’e gönderir ve İMİD en kısa sürede jüri üyelerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 20 – (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Uzman yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. Tez jürisi, gerek görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Uzman yardımcısı tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin kabul edilmemesi

MADDE 21 – (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız bulunan veya başarısız tez vermiş sayılan uzman yardımcılarına yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen, savunmayan veya ikinci defa tezi başarısız bulunanlar hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı kurulu Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı ve uzmanlar arasından belirlenecek Yeterlik Sınav Kurulu başkanı dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri de seçilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(2) Yeterlik sınavı kurulu üye tam sayısı ile toplanır.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

Yeterlik sınavına giriş şartı ve yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcılığında en az üç yıl fiilen görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Aylıksız izin, askerlik hizmeti ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni fiilen görev yapma olarak değerlendirilmez.

(2) Yeterlik sınavı, Kurum tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Kurum görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

Uzmanlığa atama

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,

c) Kurumun görev alanına giren konular ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, Kurumun görev alanına giren ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak,

ç) Başkan veya birim amiri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak,

d) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

Yurt dışında eğitim

MADDE 27 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

Yeniden atanma

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#2
uzun olduğu için okumayan arkadaşlardan;" İİBF ile ne alakası var?" diye soranlar olmadan ben alınacak bölümlerin belirtildiği 5. maddenin ç bendini paylaşıyım :)
ç) Aşağıdaki fakültelerden en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakültelerinden,

2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 
Üst