Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettiş yardımcılığı ilanı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Müfettiş Yardımcısı alacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile 81 il müdürlüğü dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumu gibi bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasından, gelişiminden ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının sağlanmasından ve sanayi alanında stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalarının izlenip yönlendirilmesinden sorumlu olup Bakanlık müfettişleri de bütün bu alanlarla ilgili olarak rehberlik yapmak amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektedirler.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve 10.09.2011 tarihli, 28050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra 29.11.2013 tarihli, 28836 sayılı Resmi Gazetede değişiklikleri yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 12 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
1. Yazılı sınav:
1.1 - Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.
1.2 - Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca Bakanlık internet sayfasından duyurulacaktır.
2.1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:
Giriş sınavına katılabilmek için:
2.1.1. 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
2.1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
2.1.3. 1 Ocak 2013 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihinden daha sonra doğanlar),
2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak veya engelli olmamak,
2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,
2.1.6. 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaki KPSSP51 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
gerekir.
2.2. Sınava kabul edilecek aday sayısı:
Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP51 puan türü başarı sırasına göre; açıktan atama yapılacak 12 müfettiş yardımcısı kadro sayısının 20 katı olarak toplam 240 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSSP51 başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. Buna rağmen durumun yine eşit olması halinde son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.
2.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilen Bakanlık hizmet binalarının kapılarında (Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km; Ek Bina; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA 2151. Cadde No: 154 06510 Çankaya/ANKARA adresleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı internet (Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.
3. Yazılı sınava giriş başvurusu:
Sınava giriş başvurusu ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresine şahsen veya posta ile 20.12.2013 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.
4. Sınava müracaat sırasında istenen belgeler;
Sınava girmek isteyenler;
4.1.1. Aday başvuru formu (Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adresinden veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinden temin edilebilir.),
4.1.2. İki fotoğraf, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
4.1.3. İlgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı büro personelince aslı görülüp doğruluğu kontrol edilerek onaylanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,
4.1.4. Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı onaylı sureti ile,
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
4.2. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi gerekmekte olup başvuru formu örneği http://teftis.sanayi.gov.tr/internet adresinden ya da ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresinden temin edebilecektir.
5. Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılacak, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
6.1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) internet sayfasında 06.01.2014 tarihinde duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.
6.2. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, adayların bizzat müracaatları ile 08.01.2014’den itibaren 10.01.2014 tarihi saat 17.00’ye kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının “GMK Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA” adresinden alınabilecek olup AYRICA adayların adreslerine postalanmayacaktır.
6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi ile yanlarında bulunduracakları yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.
7. Sınavın şekli, sınav grup ve konuları ile puan ağırlıkları:
Yazılı sınav konularının tamamının veya bir kısmının test olarak uygulanması Sınav Komisyonunun takdirinde olup sınavda yabancı dil bölümünden soru yöneltilmeyecektir. Müfettiş Yardımcılığı sürecini başarı ile tamamlayanların Müfettişliğe atanmaları sırasında yabancı dil ile ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 45 inci maddesi uyarınca hareket edilecektir.
7.1. Yazılı Sınav aşağıdaki Sınav Grup ve konularından yapılacaktır.
a) İktisat grubu (100 tam puan)
1) Makro ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Para, Banka ve Kredi,
4) İşletme İktisadı.
b) Maliye grubu (100 tam puan)
1) Maliye Politikası,
2) Vergi Kanunlarının Esasları,
3) Kamu Gelir ve Giderleri,
4) Bütçe.
c) Muhasebe grubu (100 tam puan)
1) Genel Muhasebe,
2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.
ç) Hukuk grubu (100 tam puan)
1) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri),
2) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),
3) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya),
4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),
5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar),
6) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler, Soruşturma).
d) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği (grup içindeki ağırlıklı puanı 100).
7.2. Yazılı sınavın başarılması; Yazılı sınava giren adaylardan her sınav gurubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.1. maddede yer alan sınav gruplarına göre hesaplanacak not ortalaması 70 puan ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı başarmış sayılacaktır.
8. Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayısı:
8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması yapılacak kadro sayısının beş katına kadar olmak üzere; en fazla 60 aday sözlü sınava davet olunacaktır.
8.2. Yazılı sınav sonuçları 24 Ocak 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Rehberlik Başkanlığı (Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) internet adresinden, Bakanlığın GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecek olup bu ilan tebliğ yerine geçecektir.
8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirtikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) internet adresinden de duyurulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır.
Adaylar, sonuçların 8.2. maddede belirtilen şekilde ilan yoluyla tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.
10. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:
10.1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
10.2. 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
10.3. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.
10.4. Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.
11. Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:
11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu guruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenecektir.
11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.
12. Müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:
12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere en fazla atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre en fazla bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kazanmış sayılacaktır.
12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.
13. Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler:
13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,
13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,
13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.
14. Yedek adaylar arasından atama yapılması:
14.1. Adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
15. İlk defa atanacak Müfettiş Yardımcılarının görev merkezi:
15.1. Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna atanan adayların mesleğe giriş teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra; 4 tanesi İstanbul Grup Başkanlığı, 2 tanesi İzmir Grup Başkanlığı ve diğerleri de Ankara’da görevlendirilebileceklerdir.
15.2. İstanbul ve İzmir Gruplarında görevlendirilecek Müfettiş Yardımcılarının bu yerlere atanmaları, teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra Başkanlıkça uygun görülen tarihte yapılacaktır.
16. Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:
Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.
 

rngl

HEYHAT!
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
2,356
Beğeniler
1,550
Bölüm
İşletme
#2
bu dönemki okuduğum a grubu ilanlarını toplasak bi roman olur.
 
Üst