Borsa İstanbul Uzman Yard.

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,359
Beğeniler
2,917
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
İLAN: http://www.borsaistanbul.com/docs/d...imcisi-sinav-ve-basvuru-kilavuzu.pdf?sfvrsn=6


UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVISINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları
çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. birimlerinde görevlendirilecektir.

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Borsa İstanbul A.Ş. Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına katılabilmek için; adayların Borsa
İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Yönergesinde belirtilen;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma
izni almış olmak,
2) 18 yaşını bitirmiş olmak,
3) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak,
konkordato ilân etmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş
olmamak,
4) Faaliyet izinlerinden biri Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu
müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamak,
5) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetin olmaması,
6) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu
kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi
kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak, 2
8) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunmak,
genel şartlarına ek olarak;
9) Son başvuru tarihi itibariyle (02/01/2015) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak
(son başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir),
10)Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin
borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
11)
i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri,
İşletme Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir
bölümünden veya
ii) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık eğitim veren;
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman,
Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği,
Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
İşletme, İşletme – Ekonomi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Matematik,
Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Sermaye
Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem
Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uygulamalı Matematik,
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya
iii) Yukarıda belirtilen bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı
fakülte veya yüksekokullardan
mezun olmak
iv) Yukarıda belirtilen bölümlerden (denkliği yetkili makamlarca kabul edilmek şartıyla
yabancı akademik birimlerden yüksek lisanslar da dâhil) yüksek lisans mezunu olmak
12)En az; YDS’de “A”, matbu (paper based) TOEFL sınavında “590”, internet tabanlı
TOEFL sınavında “96” veya IELTS’de “7,5” seviyesinde İngilizce bilgisine sahip
olduğunu son başvuru tarihinden en geç 2 yıl öncesine ait belge ile belgelemek
(02/01/2013 ve sonraki tarihlere ait belgeler).
13)Sözlü sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak (01/01/1985 sonrası tarihte doğanlar)3
14)Sermaye piyasaları, bankacılık, muhasebe ve finans alanlarında veya uygun görülecek
benzer alanlarda en az bir yıl tecrübeli olmak
ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir.
Yukarıda yer alan başvuru koşullarını karşılayan adayların iş başvuru formları Şirketimizce
incelenecek ve uygun görülen adaylar yazılı sınava davet edilecektir.
B. SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1) Giriş sınavı iki aşamalı yapılacak olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü
sınavdır.
2) Genel yetenek sınavı ve alan bilgisi sınavından oluşan yazılı sınavda başarılı bulunan
adaylar sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır.
3) Yazılı Sınav 10-11 Ocak 2015 Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul’da yapılacaktır. Sınav
yeri adaylara daha sonra e-posta ile bildirilecek ve başvuru sayfasında ilan edilecektir.
4) Yazılı Sınav; adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütmelerini ölçmeye yönelik
hazırlanan “Genel Yetenek Sınavı”, ve akademik bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanan “Alan
Bilgisi Sınavı”ndan oluşacaktır. “Genel Yetenek Sınavı” çoktan seçmeli olarak yapılacaktır.
“Alan Bilgisi Sınavı” klasik usulde aşağıdaki dokuz konu arasından adaylar tarafından
başvuru sırasında seçilecek beş konudan yapılacaktır.
i. İktisat (Mikro/Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Türkiye
Ekonomisi)
ii. Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticari İşletme
Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
iii. Maliye
iv. Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Analiz)
v. İşletme İktisadı ve Finansmanı
vi. Genel Matematik
vii. İstatistik
viii. Ekonometri
ix. Yöneylem Araştırması 4
5) Sınav programı aşağıdaki gibidir:
10/01/2015 Cumartesi 11/01/2015 Pazar

SAAT OTURUM SAAT OTURUM

09:00-10:00 Genel Yetenek Sınavı 09:00-10:30 Muhasebe
10:00-10:15 ARA 10:30-10:45 ARA
10:15-11:45 İktisat 10:45-12:15 Hukuk
11:45-12:00 ARA 12:15-12:30 ARA
12:00-13:30 İşletme İktisadı ve
Finansmanı 12:30-14:00 İstatistik
13:30-14:30 ARA 14:00-15:00 ARA
14:30-16:00 Maliye 15:00-16:30 Ekonometri
16:00-16:15 ARA 16:30-16:45 ARA

16:15-17:45 Genel Matematik 16:45-18:15 Yöneylem Araştırması
Sınav saatlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, sınavlar sırasında adaylara
duyurulacaktır. Sınavlar saat 09:00’da başlayacağından adayların en geç saat 08:30'da
sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6) Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri
e-posta adresine sınava giriş bilgileri gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınava giriş ile ilgili
bilgileri www.borsaistanbul.com internet adresinde İnsan Kaynakları bölümünde yer alan
"Başvuru Durumumu Göster" sorgulama ekranından da TC Kimlik Numarasını, e-posta
adresini ve onay kodunu girerek öğrenebileceklerdir. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birini yanında bulundurmayan bir
aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday
listeleri asılı olacaktır.
C. YAZILI SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
1) Sınavlarda cevapların mavi veya siyah tükenmez kalem ile yazılması gerekmektedir.
Sınavlarda hesap makinesi, sözlük, imla kılavuzu gibi yardımcı materyaller
kullanılmayacaktır. Genel Yetenek sınavında kurşun kalem kullanılacaktır.
2) Adaylara yazılı sınavın yapılacağı günler için öğle yemeği paketi verilecek ve
çay/kahve/kurabiye ikramı yapılacaktır.
3) Aşağıda belirtilen hareketler adayın sınav kâğıdını geçersiz kılar:
- Soru ya da cevap kâğıdını sınav salonlarından dışarıya çıkarmak.
- Başkasının yerine sınava girmek.
- Sınav sırasında yardım almak ya da başkalarına yardım etmek.
- Sınavı uygulayan görevlinin talimatlarına uymamak.5
- Soruları ya da cevapları kopya etmek.
- Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, fotoğraf makinesi ve her türlü
elektronik cihazları kullanmak.
- Diğer herhangi bir şekilde kopya çekmek.
4) Sözlü sınava katılıp katılmama bilgisi "Başvuru Durumumu Göster" sorgulama
ekranından öğrenilebilecektir. Yazılı sınavlarda başarılı olup sözlü sınava katılmaya hak
kazanan adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adresine sözlü sınav
bilgileri gönderilecektir.
D. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1) Başvuru başlangıç tarihi 12/12/2014, bitiş tarihi 02/01/2015 (saat:18:00)'dir. Uzman
Yardımcısı Giriş Sınavına katılım için sadece Borsa İstanbul A.Ş. internet sitesinde -
www.borsaistanbul.com- yer alan elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul
edilecektir. Başvuru Formunun, Sınav ve Başvuru Kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2) Bu ilan için ilk kez bilgi girişi yapacak adayların Başvuru Formunu doldurabilmesi için
giriş ekranında TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini ve resimdeki doğrulama
metnini yazıp giriş tuşuna basmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili
bildirimlerin burada belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacağı göz önünde
bulundurularak e-posta adresinin geçerli bir adres olması ve başvuru sürecince belirtilen
e-posta adresinin güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.
3) Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler girildikten sonra
açıklamaların ve Sınav ve Başvuru Kılavuzu'nun okunduğuna; formda verilen bilgilerin
işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat
edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler
verilmesi halinde, başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye
alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş
akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen
kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.
4) Aday, "Ediyorum"u seçtiyse ve tüm bilgileri doğru olarak girdiğini kontrol ettiyse "Kaydet"
butonuna basmalıdır. Bu sırada ekrana gelecek ve sonrasında e-posta adresine
gönderilecek olan onay kodu sonraki muhtemel düzeltme ve sonuç görüntüleme
işlemleri için saklanmalıdır.
5) Adaylar, Başvuru Formunda düzeltme yapmak istiyorsa, giriş işleminin ardından belirttiği
e-posta adresine gelmiş olan onay koduyla giriş ekranından tekrar giriş yapmalı ve
bilgilerini baştan doldurmalıdır.
6) Borsa İstanbul A.Ş., Başvuru Formunu kayda almakla başvurunun kesin olarak kabul
edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte
bulunmamaktadır.
7) Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş
için basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 26 23-
298 21 44 numaralı telefonlardan Şirketimize ulaşabilirsiniz.6
E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Adayların, elektronik ortamda doldurdukları Başvuru Formunda yer alan bilgiler
üzerinden başvuru koşullarını karşılayıp karşılamama durumu Şirketimizce kontrol
edilecek ve Başvuru Formundaki bilgilere göre başvuru şartlarını karşılayan adaylar
yazılı sınava davet edileceklerdir.
2) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava davet edilen adayların sözlü sınav öncesinde
kendilerine bildirilen tarihe kadar
- Nüfus cüzdanı fotokopisini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul
edilmeyecektir.),
- Yabancı dil belgesi fotokopisini,
- Mezun adaylar lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi
fotokopisini, (yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi
fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir),
- Erkek adayların, askerlik durum belgesi fotokopisini
basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta göndermeleri gerekmekte olup söz
konusu belgeler ile başvuru formundaki bilgileri eşleşmeyen adaylar sözlü sınava
alınmayacaktır.
F. İŞE BAŞLAMA
1) Yazılı sınav ve sözlü sınav sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin
sınav başvuru formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Adayların
kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere Borsa İstanbul
A.Ş’ye başvurmaları gerekir. Sınav başvuru formlarında gösterilen adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarla, Borsa İstanbul
A.Ş.’ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların
görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve
belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir.
2) Borsa İstanbul’da işe yeni başlayan çalışanlar için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu
süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.
G. BİLDİRİMLER
1) Adaylara sınav süreci ve işe alım süreci ile ilgili yapılacak tüm bildirimler başvuru
formlarında belirttikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle
yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacağından adayların işe alım süreci
boyunca düzenli olarak e-posta adreslerini kontrol etmeleri önerilmektedir.
2) Adayların e-posta adreslerinde değişim olması durumunda, durumu Borsa İstanbul A.Ş.
İnsan Kaynakları Bölümüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişim,
ilgili dilekçenin Şirketimiz kayıtlarına alındığı tarihten itibaren geçerli olacak ve bundan
önce yapılan bildirimlerin adaya tebliğ edildiği kabul edilecektir.7
İletişim:
Adres : Borsa İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümü
Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan - İstanbul
Telefon : (0212) 298 26 23 - 298 21 44
e-posta : basvuru@borsaistanbul.com
web : www.borsaistanbul.com
Önemli Tarihler
Başvuru Başlangıç Tarihi 12 Aralık 2014
Başvuru Bitiş Tarihi 2 Ocak 2015
Yazılı Sınav Tarihi 10-11 Ocak 2015