çalışma ve şehircilik bakanlığı sözleşmeli personel alımı

iktisatçı

Aktif Üye
Mücadele Grubu
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
170
Beğeniler
36
#1
arkadaşlar ilanın hepsini yazmayacağım sadece bizi ilgilendiren kısmı aşağıdadır
metnin tamamı için aşağıdaki linke girin
T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI - Personel Dairesi Başkanlığı

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR


1) Türk vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak,

3) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,

5) Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

6) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

7) 100’lük sistemde en az 75,00; 4’lük sistemde en az 2,93 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak,

8) İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS veya YDS’den en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 25 doğru cevap sayısına sahip olmak,


9) İlan tarihi itibarıyla en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

10) Müracaatlar diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımlarından incelenerek değerlendirilecek ve her bir unvan için belirlenen adedin 4 (dört) katı aday sınava çağrılarak yapılacak sınav sonucunda uygun görülenler işe alınacaktır.

11) Mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisi şartlarını yerine getiren yeterli sayıda müracaat olmaz ise bu şartlar aranmaksızın, sadece lisans diploma notu dikkate alınarak, 100’lük sistemde en az 75,00 ve 4’lük sistemde en az 2,93 diploma notu olan adayların müracaatları da değerlendirilecektir.

12) Diploma derecesi, mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisine dair belgeler gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilebilecektir.

13) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

14) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

15) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) İSTİHDAM

Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illeri başta olmak üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaların yapılacağı illerde görevlendirilir

7 uzman alınacaktır

UZMANLIK İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin â€œİşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
3) Sınav konuları şunlardır:
a) Genel Muhasebe
b) Borçlar Hukuku
c) Ticaret Hukuku
ç) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
d) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları
e) Kamu İhale Mevzuatı

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisi için uygun olan unvan için hazırlanan Personel Alımı Başvuru Formu (Ek-1), Beyan Belgesi (Ek-2) ve İş Talep Formunu (Ek-3) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir.

2) Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvurular Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr) ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde alınacaktır.

4) Başvurular 07/05 /2013 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Başvuru için istenen belgelerin teslimi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Daha önce yapılmış veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) İstenen belgelerin teslimi, Bakanlık internet sitesinde duyurulacak tarihler arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler arasında belgelerini teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) Müracaatçılardan istenecek belgeler şunlardır:
a) Personel Alımı Başvuru Formu (Ek-1)
b) Beyan Belgesi (Ek-2)
c) İş Talep Formu (Ek-3)
ç) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,
d) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği; ayrıca bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
e) Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar, diploma ile birlikte transkript belgesinin aslını ya da noter onaylı örneğini de getireceklerdir.
f) KPDS/YDS sonuç belgesi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi,
g) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafı,
ğ) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı işyerlerinden çalıştığı unvanının belirtildiği yazılı belge.

Not: Müracaatçıların, Personel Alımı Başvuru Formu (Ek-1), Beyan Belgesi (Ek-2) ve İş Talep Formunu (Ek-3) elektronik ortamda doldurduktan sonra bilgisayarlarına kaydetmeleri ya da çıktılarını almaları önem arz etmektedir.

BİLGİ

1) Sınav Vekâletler Caddesi, No:1 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

V-SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2) Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

VI-SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

VII-İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Vekaletler Cad. No:1 Kat:3
Bakanlıklar/ANKARA
 
Üst