Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2013

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,832
Beğeniler
2,047
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1
[FONT=&quot]ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI[/FONT]
[FONT=&quot]ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI [/FONT]
[FONT=&quot]GİRİŞ SINAVI DUYURUSU[/FONT]


[FONT=&quot]I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.[/FONT][FONT=&quot]II- SINAV TARİHİ VE YERİ [/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi 04/02/2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.[/FONT]
[FONT=&quot]Yazılı sınavın yapılacağı adresler ise 08 Mart 2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın www.enerji.gov.tr” internet adresi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın [/FONT][FONT=&quot]www.meb.gov.tr[/FONT][FONT=&quot]”[/FONT][FONT=&quot] internet adresinden ilan edilecektir.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]III- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI [/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak,[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği [/FONT][FONT=&quot]Yükseköğretim Kurulu[/FONT][FONT=&quot]nca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak, [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yazılı Sınavın yapılacağı 16.03.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (16.03.1978 tarihinden sonra doğanlar)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak, [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Süresi içinde başvurmuş bulunmak. [/FONT]

[FONT=&quot]IV - SINAV BAŞVURUSU[/FONT]

[FONT=&quot]Başvurular, 14 Ocak 2013 tarihinde başlayıp 28 Ocak 2013 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. [/FONT]

[FONT=&quot]Adayların, [/FONT]
[FONT=&quot]a) [/FONT][FONT=&quot]Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu[/FONT][FONT=&quot],[/FONT]
[FONT=&quot]b) [/FONT][FONT=&quot]KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,[/FONT]
[FONT=&quot]c) [/FONT][FONT=&quot]Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) [/FONT][FONT=&quot]veya mezun oldukları fakülte [/FONT][FONT=&quot]ya da [/FONT][FONT=&quot]Noter tasdikli sureti, [/FONT]
[FONT=&quot]d) [/FONT][FONT=&quot]İki adet vesikalık fotoğraf,[/FONT]
[FONT=&quot]e) [/FONT][FONT=&quot]Adayın özgeçmişi[/FONT]
[FONT=&quot] ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.[/FONT]

[FONT=&quot]V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI [/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. [/FONT]

[FONT=&quot]Yazılı Sınav ve Değerlendirme:[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: [/FONT]

[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Genel kültür ve genel yetenek[/FONT][FONT=&quot] (%20),[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Bakanlığın görev alanına ait bilgiler (%20),[/FONT]
[FONT=&quot]3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%60),[/FONT]


[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınav yeri, günü ve saati Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.[/FONT]


[FONT=&quot]Sözlü Sınav ve Değerlendirme[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]Sözlü sınav[/FONT]
[FONT=&quot]Adayların;[/FONT]
[FONT=&quot]a) Yazılı sınav konularında belirtilen Bakanlığın görev alanına ve Üniversite eğitimine ilişkin mesleki bilgi düzeyi, [/FONT]
[FONT=&quot]b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,[/FONT]
[FONT=&quot]c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,[/FONT]
[FONT=&quot]ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,[/FONT]
[FONT=&quot]d) Genel yetenek ve genel kültürü,[/FONT]
[FONT=&quot]e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,[/FONT]
[FONT=&quot]yönlerinden[/FONT][FONT=&quot] değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.[/FONT]

[FONT=&quot]VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sınav kurulu, başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen adayların mezun oldukları fakülteler veya bölümler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır. [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.[/FONT]

[FONT=&quot]VII - DİĞER HUSUSLAR[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır. [/FONT]


[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Adayların, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sınava girecek adayın 50 TL (Elli TL.) sınav ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 18-27 Şubat 2013 tarihleri arasında yatırarak “[/FONT][FONT=&quot]http://www.meb.gov.tr[/FONT][FONT=&quot]”[/FONT][FONT=&quot] internet adresinden başvurularını yapacaklardır. [/FONT][FONT=&quot]Ayrıca, sınav giriş belgelerini 08 Mart 2013 tarihinden itibaren “[/FONT][FONT=&quot]http://www.meb.gov.tr[/FONT][FONT=&quot]”[/FONT][FONT=&quot] internet adresinden temin edeceklerdir.[/FONT]

[FONT=&quot]VIII- İTİRAZ:[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının [/FONT][FONT=&quot]http://www.enerji.gov.tr[/FONT][FONT=&quot] internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır. [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Adaylar, itiraz başvurularını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.[/FONT]

[FONT=&quot]IX- BİLGİ ALMA[/FONT]
[FONT=&quot]Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.[/FONT]

[FONT=&quot]Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:[/FONT]

[FONT=&quot](0312) 222 41 59 - (0312) 223 96 72- (0312) 212 64 20 / 7306[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]İlan olunur.

[/FONT][FONT=&quot]ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU [/FONT][FONT=&quot](TIKLAYINIZ)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 
Üst