Gümrüğe Bu Metinle Yükleniyoruz

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#1
Sayın Yetkili;

Bakanlığınızda görevlendirilmek üzere alınan personellerle ilgili bir sorunumuzu bildirmek istiyoruz. Bakanlığınız KPSS puanı ile merkezi atamalarda B grubu kadrolara tercih yapıp kazanan personeline geçiş izni (muvafakat) vermemektedir. Açılan davalar sonucunda, davayı açan kişi aleyhinde karar çıkmaktadır. (Bu bilgi gönderdiğimiz EK-1’de sunulmaktadır). Fakat bakanlığınıza yerleşmiş olmasına rağmen merkezi atama zamanı tercihte bulunan personeliniz, kazandığı taktirde muvafakat alamayıp gidemediği için kadronun boş kalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na atanan kişilerin merkezi atamada tercih yapmaları, atanma olasılığı bulunan kişileri mağdur ettiğinden bu durumun önüne geçilmelidir.

Ayrıca kurumunuzda çalıştırılmak üzere bu süreçte alınmış ve alınacak 5000 personel içinden, merkezi atamalarda KİT’leri tercih edenler olduğunda atanmaları sağlanabilecektir. Bu durumda bakanlığınız bünyesinde özellikle 4 ve 5. bölgeye atanan personeliniz görevlerini bırakacaklardır. Önümüzdeki süreçte hem merkezi atamada kadro bekleyen arkadaşlar hem de bakanlığınız bu durumdan çok ciddi derecede etkilenecektir.

Kişilerin her iki kurumu da tercih etmelerinin önüne geçmek için ataması yapılan personelin listesini ÖSYM’ye göndererek merkezi atama zamanı tercihte bulunmalarının önüne geçilmesini talep etmekteyiz. Daha önce bu oranlarda alımların olmaması sıkıntının boyutu gösterememiştir. Bundan sonraki aşamada mutlak surette yaşanacak büyük sorunların acilen önüne geçilmesi için talebimizi bizzat çözmenizi istiyoruz.

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(İİBF) MEZUNLARIEK-1
Bingöl Tapu ve kadastro İl Müdürlüğünde görevli bir memur 2010/1 KPSS tercih işlemlerinde tercih yapmış ve SGK'ya yerleşmiştir.
SGK kişinin muvafakatını Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünden istemiştir. Tapu, personele ihtiyacı olduğu gerekçesiyle muvafakat vermemiş, personel de dava açmıştır. Ancak Elazığ İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, mahkeme heyeti "anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde- kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu"nu belirterek idare işlemini doğru bulmuştur.
İŞTE MAHKEME KARARI
DOSYA NO:641-02-10-3805
T.C.
ELAZIĞ
2.İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO:2011/811
KARAR NO:2012/699
DAVACI:
DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ: Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine muvafakat verilmesi istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, Anayasa'nın 18. maddesi uyarınca angaryanın yasak olduğu ve herkesin dilediği alanda çalışma konusunda özgür olduğu, işlemin gerekçesinin "personel yetersizliği" olarak gösterildiği, sebep ve amaç yönünden sakat bu işlemin yerinde olmadığı ileri sürülerek, iptali istenmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Devlet Personel Başkanlığı'nca açılan sınavda başarılı olarak KPSS sınavı sonuçlarına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne sicil memuru olarak yerleştirilen ve 22.08.2008 tarihli olur ile Karlıova Tapu Sicil Müdürlüğü emrine atanan davacının halen bu birimde görev yaptığı, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nca gönderilen 23.06.2010 tarih ve 9742371 sayılı yazıda 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilen ve 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının, atamasının yapılabilmesi için Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu, dava konusu işlemle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na bildirildiği, idarenin memurunun başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu, davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı ve halen görev yaptığı kurumda her zaman yükselme şansı bulunduğu belirtilerek, dayanaktan yoksun açılan davanın reddinin gerekeceği savunulmuştur.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Elazığ 2.İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş il Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine muvafakat verilmesi istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74/1. maddesinde; 'Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.' ; 76. maddesinde de; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükümlerine yer verilmiştir.
Aktarılan düzenlemelerle, memurların görev ve unvan bakımından atanmaları hususunda idareye takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılacağı; belirtilen unsurlara uyulmadığının kanıtlanması ya da bu durumun yargı yerlerince saptanması halinde ise, idari işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalinin gerekeceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, atama işlemine dayanak olan gerekçenin de yukarıda anılan hususlar dâhilinde değerlendirilmesi; yapılacak değerlendirmede kamu yararı, hizmet gerekleri gibi kriterlerin yansıra, ilgilinin durumu ve olaya özgü somut verilerin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının atamasının yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yazısı ile davalı idareden, Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle dava konusu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işlemi ile muvafakat talebinin reddedildiği, bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Dosya içeriğine göre yapılan değerlendirmede; Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 22.08.2008 tarihinden bu yana anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde- kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, öte yandan davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu açık olduğundan, tesis edilen işlemin hizmet gerekleri ve kamu yararı açısından hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 131,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına davalı idare lehine A.A.Ü.T'ne göre belirlenen 600,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#5
arkadaşlar tamam güzel bu metni gönderelim de metinde bilgi ek-1 de sunuluyor denilmiş. eee hani ek-1 ?
metnin tamamını ekleyim metni yeniden düzeltin olur mu ?
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#6
Sayın Yetkili;
Bakanlığınızda görevlendirilmek üzere alınan personellerle ilgili bir sorunumuzu bildirmek istiyoruz. Bakanlığınız kpss puanı ile merkezi atamalarda B grubu kadrolara tercih yapıp kazanan personeline geçiş izni (muvafakat) vermemektedir. Açılan davalar sonucunda, davayı açan kişi aleyhinde karar çıkmaktadır. (Bu bilgi gönderdiğimiz EK-1’de sunulmaktadır). Fakat bakanlığınıza yerleşmiş olmasına rağmen merkezi atama zamanı tercihte bulunan personeliniz, kazandığı taktirde muvafakat alamayıp gidemediği için kadronun boş kalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na atanan kişilerin merkezi atamada tercih yapmaları, atanma olasılığı bulunan kişileri mağdur ettiğinden bu durumun önüne geçilmelidir.
Ayrıca kurumunuzda çalıştırılmak üzere bu süreçte alınmış ve alınacak 5000 personel içinden, merkezi atamalarda KİT’leri tercih edenler olduğunda atanmaları sağlanabilecektir. Bu durumda bakanlığınız bünyesinde özellikle 4 ve 5. bölgeye atanan personeliniz görevlerini bırakacaklardır. Önümüzdeki süreçte hem merkezi atamada kadro bekleyen arkadaşlar hem de bakanlığınız bu durumdan çok ciddi derecede etkilenecektir.
Kişilerin her iki kurumu da tercih etmelerinin önüne geçmek için ataması yapılan personelin listesini ÖSYM’ye göndererek merkezi atama zamanı tercihte bulunmalarının önüne geçilmesini talep etmekteyiz. Daha önce bu oranlarda alımların olmaması sıkıntının boyutu gösterememiştir. Bundan sonraki aşamada mutlak surette yaşanacak büyük sorunların acilen önüne geçilmesi için talebimizi yetkili yerlere iletmenizi veya bizzat çözüm sağlamanızı istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(İİBF) MEZUNLARI
EK-1
Bingöl Tapu ve kadastro İl Müdürlüğünde görevli bir memur 2010/1 KPSS tercih işlemlerinde tercih yapmış ve SGK'ya yerleşmiştir.
SGK kişinin muvafakatını Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünden istemiştir. Tapu, personele ihtiyacı olduğu gerekçesiyle muvafakat vermemiş, personel de dava açmıştır. Ancak Elazığ İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, mahkeme heyeti "anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde- kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu"nu belirterek idare işlemini doğru bulmuştur.
İŞTE MAHKEME KARARI
DOSYA NO:641-02-10-3805
T.C.
ELAZIĞ
2.İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO:2011/811
KARAR NO:2012/699
DAVACI:
DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ: Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine muvafakat verilmesi istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, Anayasa'nın 18. maddesi uyarınca angaryanın yasak olduğu ve herkesin dilediği alanda çalışma konusunda özgür olduğu, işlemin gerekçesinin "personel yetersizliği" olarak gösterildiği, sebep ve amaç yönünden sakat bu işlemin yerinde olmadığı ileri sürülerek, iptali istenmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Devlet Personel Başkanlığı'nca açılan sınavda başarılı olarak KPSS sınavı sonuçlarına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne sicil memuru olarak yerleştirilen ve 22.08.2008 tarihli olur ile Karlıova Tapu Sicil Müdürlüğü emrine atanan davacının halen bu birimde görev yaptığı, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nca gönderilen 23.06.2010 tarih ve 9742371 sayılı yazıda 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilen ve 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının, atamasının yapılabilmesi için Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu, dava konusu işlemle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na bildirildiği, idarenin memurunun başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu, davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı ve halen görev yaptığı kurumda her zaman yükselme şansı bulunduğu belirtilerek, dayanaktan yoksun açılan davanın reddinin gerekeceği savunulmuştur.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Elazığ 2.İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş il Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine muvafakat verilmesi istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74/1. maddesinde; 'Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.' ; 76. maddesinde de; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükümlerine yer verilmiştir.
Aktarılan düzenlemelerle, memurların görev ve unvan bakımından atanmaları hususunda idareye takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılacağı; belirtilen unsurlara uyulmadığının kanıtlanması ya da bu durumun yargı yerlerince saptanması halinde ise, idari işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalinin gerekeceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, atama işlemine dayanak olan gerekçenin de yukarıda anılan hususlar dâhilinde değerlendirilmesi; yapılacak değerlendirmede kamu yararı, hizmet gerekleri gibi kriterlerin yansıra, ilgilinin durumu ve olaya özgü somut verilerin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının atamasının yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yazısı ile davalı idareden, Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle dava konusu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işlemi ile muvafakat talebinin reddedildiği, bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Dosya içeriğine göre yapılan değerlendirmede; Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 22.08.2008 tarihinden bu yana anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde- kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, öte yandan davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu açık olduğundan, tesis edilen işlemin hizmet gerekleri ve kamu yararı açısından hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 131,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına davalı idare lehine A.A.Ü.T'ne göre belirlenen 600,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#8
tekrar atayım ben ozaman benim dikkatimden kaçmış ek 1 yazdığı
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#9
metni hazırlayan murat arkadaşımıza da teşekkür etmeyi unutmayım :)
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#10
herkesin emeğine sağlık yolladım bütüm mail adreslerine de sonuç güzel olur inşallah :)
 
Üst