İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI ALIMI

izmirli

Site Müdavimi
Mücadele Grubu
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
204
Beğeniler
126
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#1
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş
bulunan 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 23-25 Şubat
2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel
alınacaktır.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
sayılan şartları taşımak,
2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.(01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),
4- ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde
yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP59 puan türünden en az 70 ve üzerinde
KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi
içerisinde bulunmak (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına
alınır).
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENİLECEK BELGELER
Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız
(www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında,
istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim
edeceklerdir.
1-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,
2-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,
3-Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli
sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği
ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.)
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde
yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2014-2015 yılı İçişleri
Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna”
www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 19-23 Ocak 2015
tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.
2- Başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile
yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz
konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.
Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru
ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin
edebilirler.2/3
3- Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini
gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan
adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvu
uru tarihleri arasında almaları
gerekmektedir.
4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş
Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar;
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan
“Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube
Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64-65) müracaat
ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun
güncellenebilir duruma getirilmesini 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep
edebilecektir.
5- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen
adaylara 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar elektronik başvuru formunda
değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar
aynı gün saat 17:00 itibari ile sona erecektir.
6- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak
kazanan adaylara ait liste 26 Ocak 2015 Pazartesi günü Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
7- Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri
02-05 Şubat 2015 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili
sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav
bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar
konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
8- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının 8 katı
120 adaydan (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da dahil olmak üzere)
istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim eden adaylara Giriş (Sözlü) Sınavının günü,
saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek
duyurulacak ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adresleri
ne tebligat
yapılmak suretiyle bu adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Adayların sınav
saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik
süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu
ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
9- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar 2014-2015 yılı İçişleri Bakanlığı
Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları
iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
10- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta
yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu
yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi
vasıfları da göz önünde bulundurulur.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
İTİRAZ
Giriş (Sözlü) Sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri
tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş
(Sözlü) Sınav notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı olabilmek için alınan
notun 70’den aşağı olmaması gerekir.
Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan
başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu
listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30)
saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan
inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan
başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek
olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu
yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi,
Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığımızın doğu
ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYNAKhttp://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=f86d8ba8-9078-4ae2-bd2c-eac360524188
 
Katılım
31 Tem 2015
Mesajlar
36
Beğeniler
0
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Boğaziçi Ünv.
Bölüm
Maliye
#2

mehmets

VİP Üye
Katılım
11 Nis 2015
Mesajlar
393
Beğeniler
473
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#3
Yeni açılan grubumuzda Bir idari hakim,Bir Sayıştay denetçi yardımcısı,Bir il göç uzman yardımcısı bulunmaktadır.Kısa zaman içerisinde meslekten diğer arkadaşlarımızda gruplarımıza üye olacaklar.Dilerseniz gruplarımıza üye olabilirsiniz.Makul sayıya ulaştığımızda çekilişlerimiz olacaktır.


https://www.facebook.com/groups/478110922366026/https://www.facebook.com/groups/1192935944065742/
Ya kardeşim bi tane başlık açın ona yazın olsun bitsin dimi. Niye alakasız alakasız başlıkları yukarı çekiyorsunuz ki? İlginç gerçekten..