BEKLEMEDE İskur 2.219 Personel Alım ilanı

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,829
Beğeniler
2,047
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1
Başvurabilecek Bölümler
Genel İlan (4001)
Başvuru Tarihi
25 Haz 2018
Son Başvuru Tarihi
4 Tem 2018
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ İLE İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (İMD) ALIM İLANI


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde;
 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS
Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,
 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu

Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı,
yapılacaktır.
1) Başvuru Tarihleri
Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr’den yapılacaktır.

2) Genel Şartlar
1) 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
3) Özel Şartlar ve Açıklamalar
A) Büro Personeli
1) Son başvuru tarihi itibari ile Ek-2 Listede belirtilen önlisans veya lisans programlarından mezun olmak.
2) Önlisans mezunları için 2016-KPSS Önlisans P93, lisans mezunları için 2016-KPSS Lisans P3 puan türlerinden en az 70
puan almış olmak.
3) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda Büro Personeli olarak çalışmıyor olmak.
4) 31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olduğu halde önlisans düzeyinde başvuranlar
hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.
6) Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı yeri tercih eden aynı puana sahip olan
adaylardan daha önce mezun olana, mezuniyet tarihinin aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
7) Birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
8) Tercih ettiği birimlerden hiç birine asıl olarak yerleşememiş adayların, tercih ettiği birimlere yedek olarak
yerleştirilmesi 6 ncı maddedeki esaslara göre yapılacaktır.
9) Yerleştirme listesi, istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca
adaylara tebligat yapılmayacaktır.
10)Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan
adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

B) İş ve Meslek Danışmanı (İMD)
1) Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.
2) 2016-KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik
Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir
aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)
4) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.
5) Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi
tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
6) Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz
internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7) Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus
Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.
8) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.

9) Sözlü sınavda adaylar, kurulacak komisyonlar marifetiyle; Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi, muhakeme ve
ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi, genel yetenek ve genel
kültürü yönlerinden değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alınması gerekmektedir.
10)Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
11)Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir.
12)Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınacaktır.
13)Asıl ve yedek listeler; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
14) Listelere ilişkin itirazlar, 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına
yapılacaktır. Bu süre içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri
bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz sonuçları, nihai asıl ve
yedek listeler ile istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
15)Nihai listelerin ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yerlerine elden
teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek
adaylardan atama yapılabilecektir.
4) Ortak Hükümler
1) İki unvan için de şartları uyan adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri
feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.
4) Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir. KPSS puanları
ÖSYM kayıtlarından, mezun olunan okul ve bölümler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı kayıtlarından kontrol
edilecektir.
5) Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a
maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
6) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu
olumlu olan adaylar Hizmet Sözleşmesi imzalanarak göreve başlatılacaklardır.
7) Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve
başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.
8) 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar"ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete
dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde
bulunabilmesi için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.
9) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
4) Adres ve İletişim Bilgileri
Adres : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; Emniyet Mahallesi Mevlana
Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA
İnternet adresi : www.iskur.gov.tr
E-posta : sozlesmelialim@iskur.gov.tr
 

Ekli dosyalar

Katılım
25 Nis 2017
Mesajlar
253
Beğeniler
264
Eğitim
Lisans
Üni
Süleyman Demirel Ünv.
Bölüm
Kamu Yönetimi
#4
Hayırlı olsun hepimize.ama bütün kurumlar aynı anda ilana çıktı ve puanlar yine düşmeyecek.3 ay arayla ilana çıksalar belki de puanlar 80 altını bile görecekti
 

frkn42

İyi Bilinen Üye
Katılım
15 Ağu 2016
Mesajlar
157
Beğeniler
96
Eğitim
Lisans
Üni
Afyon Kocatepe Ünv.
Bölüm
Maliye
#6
Arkadaslar yedekte belirlenecek alim sayisi kadsr yedek olck
 

frkn42

İyi Bilinen Üye
Katılım
15 Ağu 2016
Mesajlar
157
Beğeniler
96
Eğitim
Lisans
Üni
Afyon Kocatepe Ünv.
Bölüm
Maliye
#7
Buro memurlugu için kaç puana kadar duşer? Puan tahminlerini alalim
 

Kurdir

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
22 Eyl 2017
Mesajlar
662
Beğeniler
844
Eğitim
Lisans
Üni
Mersin Ünv.
Bölüm
Kamu Yönetimi
#9
Ben mi yanlış okudum acaba. Büro personelinde mülakat yok imd de var mi
 

Kurdir

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
22 Eyl 2017
Mesajlar
662
Beğeniler
844
Eğitim
Lisans
Üni
Mersin Ünv.
Bölüm
Kamu Yönetimi
#10
Cevaba gerek yok:) bı daha okudum.
2. Sorum önlisans kaça düşer
 

frkn42

İyi Bilinen Üye
Katılım
15 Ağu 2016
Mesajlar
157
Beğeniler
96
Eğitim
Lisans
Üni
Afyon Kocatepe Ünv.
Bölüm
Maliye
#11
Sozlesmeli calisanlarin tercih edememesi puanlari biraz dusurur bence
 

10URR

VİP Üye
Katılım
21 Haz 2016
Mesajlar
518
Beğeniler
395
Eğitim
Lisans
Üni
Pamukkale Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#16
82 83 havalarda ucusuyor puanlar yine dusmeyecek
 

Dilemma

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
1 Nis 2017
Mesajlar
2,162
Beğeniler
2,520
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Gazi Ünv.
Bölüm
Ekonometri
#20
Grup 1 2 3 ... de yazan bölümler mi tercih yapacak..okuyamadım tamamını okuyan var mı ekonometri yok gibi
 
Üst