Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük sınav ilanı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
Kültür ve Turizm Bakanlığı toplam 10 adet stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapacak.
STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7’ nci dereceden 5 adet, 8’inci dereceden 5 adet olmak üzere toplam 10 adet stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapılacaktır.
1- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
A) Öğrenim ve KPSS puanı itibariyle
Sınava katılabilmek için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP53 puan türünden asgari 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak stajyer kontrolör sayısının beş katı (5x10=50) aday arasına girmek.
Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
B) Diğer şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) Stajyer kontrolör sınavına daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,
ç) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak,
d) Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden stajyer kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.
2 - BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE YERİ:
Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 18/12/2013 tarihinden itibaren 03/01/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (03/01/2014) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 08/01/2014 tarihinden itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 09-10/01/2014 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.
3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru formu,
b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),
d) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı.
4 - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
1 - Adaylar aşağıda yer alan öğrenim dalları itibariyle belirtilen konularda klasik olarak yazılı sınava tabi tutulacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:
Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların tabi tutulacağı sınav konu ve alt konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)
3) İdare Hukuku
4) İdari Yargı
5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
b) İktisat:
1) Mikro İktisat
2) Makro İktisat
3) Uluslararası İktisat
4) Türkiye Ekonomisi
c) İşletme:
1) İşletme Temel Kavramlar
2) İşletme Yönetimi
3) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi
ç) Maliye:
1) Kamu Maliyesi
2) Maliye Politikası
3) Bütçe
d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler:
1) Siyaset Bilimi
2) Siyasi Tarih
3) Türk Dış Politikası
e) Genel Muhasebe,
f) Genel kültür, genel yetenek,
g) Yabancı dil.
2 - Yapılan yazılı sınavından en az yetmiş puan alan adaylar, yukarıda öğrenim dalları itibariyle belirtilen konulardaki bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:
1 - Yazılı Sınavı: Sınav yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla duyurulacak olup, sınav sonuçları da aynı internet adresinden ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazananlara, sözlü sınava davet edilmek üzere yazılı olarak bildirimde de bulunulacaktır.
2 - Sözlü Sınav: Sınav yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla duyurulacaktır.
Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.
6 - ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER;
Yapılan (yazılı ve sözlü) sınavda başarılı olanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış (Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmadığı ifadeli) sağlık kurulu raporu,
b) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya tecilli veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
c) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,
ç) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış, kendisi hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin adı, soyadı ve adreslerini de içeren detaylı özgeçmişi,
d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha).
Giriş sınavını kazananların, yukarıdaki belgeleri, başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin atamaları yapılmaz.
Süresinde belgelerini ibraz eden adayların stajyer kontrolörlüğe atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.
Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
7 - DEĞERLENDİRME:
1 - Her cevap kâğıdı sınav komisyonunca her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu üyelerince verilen notların aritmetik ortalamasını alınır.
Adayların yazılı sınavında başarılı sayılabilmeleri için her sınav konusundan 100 üzerinden 50 puandan az olmamak kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları şarttır.
2 - Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.
3 - Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.
4 - Yazılı-sözlü sınav puanın aritmetik ortalamasının giriş sınavı başarı notunu oluşturur. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
5 - Giriş sınavı puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek aday tercih edilir.
6 - Yazılı sınavını ve sözlü sınavı kazanmış olmak kazanılmış hak sayılmaz.
8 - GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Giriş sınavını kazananların listesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet adresinde ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanan stajyer kontrolör adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 
Üst