PTT 2014 Personel Alımı 20/03/2014

Konu, 'PTT' kısmında izmirli tarafından paylaşıldı.

 1. izmirli

  izmirli Site Müdavimi Mücadele Grubu

  Kayıt:
  26 Kasım 2013
  Mesajlar:
  204
  Beğeniler:
  127
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  144 tane gişe görevlisi alıyorlar. maşallah ne kadar çok alıyorlar.

  PTT A.Ş. Personel Alım İlanı / 20.03.2014
  PTT A.Ş. Personel Alım İlanı

  Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
  Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

  GENEL ŞARTLAR

  a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.
  NOT: 26.03.1980 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
  c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Başvuru süresi içinde askerlik hizmetini fiilen yapmakta olanlar başvuru yapamayacaklardır.)
  e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
  f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
  ğ) Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak.
  h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
  ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  a) Mühendis olarak atanabilmek için;
  1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
  2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)
  c) Avukat olarak atanabilmek için;
  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
  2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
  3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
  1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
  1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  2)Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
  1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

  9099 POSTA HİZMETLERİ
  4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
  5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
  8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
  1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
  4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
  5346 LOJİSTİK
  NOT: Posta Hizmetleri bölümü mezunları sadece Ankara, Bursa, Erzincan, İstanbul Anadolu Yakası ve Samsun Başmüdürlükleri için başvuru yapabilecektir.
  2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’den fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  3) En az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
  f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
  g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3),
  Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.
  ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00,
  Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00,
  Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00,
  Mühendis ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.
  NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

  BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  1- Başvurular 27-31 MART 2014 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr , İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı internet adreslerinden yapılacaktır.
  2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir.
  3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
  4- Dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.
  5- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.
  6- İlan edilen Dağıtıcı pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih alınmak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
  7- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.
  8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılır.
  Puanların eşit olması halinde;

  • KPSS puanı yüksek olan,
  • KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
  • Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
  • Her ikisinin de aynı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan
  Aday tercih edilir.
  9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
  10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
  a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
  c) Öğrenim durumunu gösterir belge,
  ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
  d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
  e) İş isteme beyannamesi,
  f) Mal bildirim beyannamesi
  g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
  ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
  h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

  GENEL HÜKÜMLER

  1) Dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 7 NİSAN 2014 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır.
  2) Avukat, mühendis, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların listesi 7 NİSAN 2014 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir.
  3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

  Mühendis tablosu için tıklayınız.
  Avukat tablosu için tıklayınız.
  Tekniker tablosu için tıklayınız.
  Gişe görevlisi tablosu için tıklayınız.
  Dağıtıcı tablosu için tıklayınız.

  OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  Bilgilendirme Kılavuzu


  Kaynak : PTT | Haberler Detay
   
 2. kubranur302

  kubranur302 Üye

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  32
  Beğeniler:
  6
  Ödül Puanları:
  8
  evet ben de gördüm ve sözlü sınavla alıyorlar bu defa, bizim puanlar yine işe yaramadı :(
   
 3. izmirli

  izmirli Site Müdavimi Mücadele Grubu

  Kayıt:
  26 Kasım 2013
  Mesajlar:
  204
  Beğeniler:
  127
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  aynen. ben gene 2000lik bir alım bekliyordum 144ü görünce şok oldum. gerçi 2000 de gelse atanamazdım ya neyse :D izmir hiç yok mülakat var. bu ne biçim alım :(
   
 4. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.291
  Beğeniler:
  2.829
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Bnde grdm evet bi alim.gordum.galiba

  GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
   
 5. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  kedidir o kedi :rolleyes:
   
  kubranur302 bunu beğendi.
 6. izmirli

  izmirli Site Müdavimi Mücadele Grubu

  Kayıt:
  26 Kasım 2013
  Mesajlar:
  204
  Beğeniler:
  127
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  ha ha evet evet bence de kedi o
   
 7. çekocan

  çekocan Üye

  Kayıt:
  3 Aralık 2013
  Mesajlar:
  31
  Beğeniler:
  6
  Ödül Puanları:
  8
  En azından matematik mezunlarını almıyorlar :) yanlış görmediysem eğer. :)
   
 8. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  ilan konusunda herkes ne kadar şüpheye düşmüş öyle :rolleyes:
  En iyisi ilanın tamamını kopyalayım da içiniz rahatlasın
   
 9. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  PTT A.Ş. Personel Alım İlanı / 20.03.2014
  PTT A.Ş. Personel Alım İlanı

  Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
  Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

  ÖZEL ŞARTLAR

  a) Mühendis olarak atanabilmek için;
  1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
  2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)
  c) Avukat olarak atanabilmek için;
  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
  2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
  3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
  1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
  1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
  2)Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
  e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
  1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  2014/1 YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ
  ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
  GİŞE GÖREVLİSİ (144 Adet)
  3117 BANKACILIK
  3118 BANKACILIK FİNANS
  6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
  3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
  8122 BASIM VE YAYIMCILIK
  8148 BASIN VE YAYIMCILIK
  3121 BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
  8308 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  8151 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
  8125 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
  3127 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
  3130 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
  3123 BİLGİSAYAR
  8143 BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
  8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
  3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
  3158 EKONOMETRİ
  3159 EKONOMİ
  3213 İKTİSAT
  8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
  6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
  5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
  5105 EKONOMİ VE FİNANS
  9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
  5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
  9262 FİNANS VE MUHASEBE
  6188 GAZETECİLİK
  8191 GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
  7160 GRAFİK
  7145 GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
  8345 FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
  9160 GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
  7161 GRAFİK TASARIM
  7162 GRAFİK TASARIMI
  9118 GÜMRÜK İŞLETME
  3197 HALKLA İLİŞKİLER
  5111 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
  3292 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
  3198 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
  3215 İLETİŞİM
  8327 İLETİŞİM BİLİMLERİ
  8132 İLETİŞİM SANATLARI
  5113 İLETİŞİM TASARIMI
  7212 İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
  7168 İLETİŞİM VE TASARIM
  9318 İNSAN KAYNAKLARI
  8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİEk-2
  3223 İSTATİSTİK
  3224 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
  4295 İŞLETME YÖNETİMİ
  3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK
  3381 MUHASEBE-FİNANSMAN
  8207 İŞ İDARESİ
  5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
  8334 PAZARLAMA
  8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
  3238 KARA ULAŞTIRMA
  3237 KAMU YÖNETİMİ
  3314 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
  3313 SİYASET BİLİMİ
  3254 MALİYE
  8225 MALİYE-MUHASEBE
  4322 MUHASEBE VE MALİYE
  3268 MUHASEBE
  3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
  3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  3353 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
  5116 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  3315 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  5142 TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
  9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
  4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
  8222 LOJİSTİK YÖNETİMİ
  3291 REKLAMCILIK
  8249 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
  3355 ULUSLARARASI TİCARET
  9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
  5130 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
  GİŞE GÖ


  http://www.ptt.gov.tr/docs//personel/gise gorevlisi tablosu.pdf   
 10. BlakeGrifin

  BlakeGrifin Site Müdavimi

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  327
  Beğeniler:
  141
  Ödül Puanları:
  43
  püfff... millet kendini bunun için mi ptt sayfalarında harab etti dalga geçmişler resmen...

  [​IMG]
   
  littlewater, bade36 ve Kafkaslı bunu beğendi.
 11. kubranur302

  kubranur302 Üye

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  32
  Beğeniler:
  6
  Ödül Puanları:
  8
  ya mülakatta ne sorabilirler ben bilmiyorum bilgisi olan varsa aydınlatsın bizi lütfen.. gerçi yine torpilliler girecektir :(
   
 12. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  mülakat listesin girdiniz mi?
  İnsan önce; "acaba listeye girebilecek miyim" diye kaygılanır. Böyle bir kaygınız olmadığına göre ya puanınız çok iyi ya da bu kadar çok mezuna bu kadarlık alımı yeterli görüp kendinize sıra gelceğini düşünüyorsunuz
   
 13. baran yalçınkaya

  baran yalçınkaya Üye

  Kayıt:
  4 Mart 2014
  Mesajlar:
  74
  Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  8
  DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAKMIŞ
  ÖYLE DEDİLER
   
  kubranur302 bunu beğendi.
 14. BlakeGrifin

  BlakeGrifin Site Müdavimi

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  327
  Beğeniler:
  141
  Ödül Puanları:
  43
  bu alım malım değil ki bildiğin eşi dostu işe alma bi ptt kalmıştı mülakatla personel almayan çevrenizde halen iibf'de okuyanlar varsa söyleyin hızla uzaklaşsınlar kaçsınlar o fakülteden...

  [​IMG]
   
 15. kubranur302

  kubranur302 Üye

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  32
  Beğeniler:
  6
  Ödül Puanları:
  8
  mülakat listesine girme ihtimalim var ki kaygılanıyorum bu sert cevabın nedenini kavrayamadım sadece... Burası paylasım ve danışma sitesi bilidiğim kadarıyla, ben de aklılmda kalanları en nihayatinde sorma yetisine sahibim. Ayrıca takdir edersinz ki mülakata giremesem bile soruları merak etmem gayet normal sayın kafkaslı.
   
 16. İİBF

  İİBF Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  30 Ekim 2012
  Mesajlar:
  1.709
  Beğeniler:
  1.978
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  ÇEKO
  Konu başlığı ve İçeriği düzenlendi.
   
  glcnbrn ve Kafkaslı bunu beğendi.
 17. Endien

  Endien Aktif Üye

  Kayıt:
  5 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  118
  Beğeniler:
  33
  Ödül Puanları:
  28
  Ulan milletin gidip de istifa ettikleri yerleri ilan diye açmışlar matematikçileri doldurdular şimdi listede matematikçi yok. Baştan yapsanıza böyle, ne kafasız adam bunlar ya Allah belalarını versin yazmicam yazmicam dedim duramadım gene. Alın başınıza çalın ilanınızı.
   
 18. luis1907

  luis1907 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.533
  Beğeniler:
  2.308
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İktisat
  80 ı gorur ben sıze dıyım asıl alım 2014 sonrası alım az dıye mulakatlı oldu yenı umut tapu ıle sgk bu 2 sınden 1000 kadro alrız 1000 de dıger yerlerden gelırse 2000 kadroyla hazıranı kapatırız orman ıcıslerı goc malıye onemlı.
   
 19. Azizshagrath

  Azizshagrath Tonight is the night Mücadele Grubu

  Kayıt:
  20 Haziran 2013
  Mesajlar:
  376
  Beğeniler:
  57
  Ödül Puanları:
  28
  luis abi nası eminsiniz anlamıyorum ya 2000 kadro şu şartlarda çok uçuk bi rakam oluyo bence de olması gereken en az rakam ama hiç sanmıyorum.Biz mailleri gönderelim yazalım arayalım da bakalım ne kadro gelicek haziran da.Ayrıca şu mülakat olayı bi bırakmadı peşimizi arkadaş.Puan fena degil diye ptt de tercih yapmadık bu sefer yapacagımız tuttu mülakat koymuşlar bir de 149 kişiye.Mülakat zaten bazı insanlara çok ters gelen bir şey bir de işin içine torpil girince iyice mide bulandırıyo.Heralde son alım oldugu için eş dost akrabayı garantiye almak istemişler.
   
 20. elif_glts

  elif_glts VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  13 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  971
  Beğeniler:
  254
  Ödül Puanları:
  318
  kaç gündür nete giremedim bu akşamda rüyamda ptt yüz kişi alıyordu tuturamamışım :)
  biz tercih yaparız da zor işimöiz yani 80lere düşmez ya
   

Sayfayı Paylaş