PTT 2014 Personel Alımı 20/03/2014

izmirli

Site Müdavimi
Mücadele Grubu
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
214
Beğeniler
133
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#1
144 tane gişe görevlisi alıyorlar. maşallah ne kadar çok alıyorlar.

PTT A.Ş. Personel Alım İlanı / 20.03.2014
PTT A.Ş. Personel Alım İlanı

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 26.03.1980 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Başvuru süresi içinde askerlik hizmetini fiilen yapmakta olanlar başvuru yapamayacaklardır.)
e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
ğ) Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)
c) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

9099 POSTA HİZMETLERİ
4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
5346 LOJİSTİK
NOT: Posta Hizmetleri bölümü mezunları sadece Ankara, Bursa, Erzincan, İstanbul Anadolu Yakası ve Samsun Başmüdürlükleri için başvuru yapabilecektir.
2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’den fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3) En az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3),
Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.
ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00,
Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00,
Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00,
Mühendis ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.
NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular 27-31 MART 2014 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr , İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı internet adreslerinden yapılacaktır.
2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir.
3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4- Dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.
5- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.
6- İlan edilen Dağıtıcı pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih alınmak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
7- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.
8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılır.
Puanların eşit olması halinde;

  • KPSS puanı yüksek olan,
  • KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
  • Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
  • Her ikisinin de aynı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan
Aday tercih edilir.
9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c) Öğrenim durumunu gösterir belge,
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi
g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

GENEL HÜKÜMLER

1) Dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 7 NİSAN 2014 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır.
2) Avukat, mühendis, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların listesi 7 NİSAN 2014 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir.
3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Mühendis tablosu için tıklayınız.
Avukat tablosu için tıklayınız.
Tekniker tablosu için tıklayınız.
Gişe görevlisi tablosu için tıklayınız.
Dağıtıcı tablosu için tıklayınız.

OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
Bilgilendirme Kılavuzu


Kaynak : PTT | Haberler Detay
 

izmirli

Site Müdavimi
Mücadele Grubu
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
214
Beğeniler
133
Şehir
İzmir
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#3
aynen. ben gene 2000lik bir alım bekliyordum 144ü görünce şok oldum. gerçi 2000 de gelse atanamazdım ya neyse :D izmir hiç yok mülakat var. bu ne biçim alım :(
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#4
aynen. ben gene 2000lik bir alım bekliyordum 144ü görünce şok oldum. gerçi 2000 de gelse atanamazdım ya neyse :D izmir hiç yok mülakat var. bu ne biçim alım :(
Bnde grdm evet bi alim.gordum.galiba

GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#8
ilan konusunda herkes ne kadar şüpheye düşmüş öyle :rolleyes:
En iyisi ilanın tamamını kopyalayım da içiniz rahatlasın
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#9
PTT A.Ş. Personel Alım İlanı / 20.03.2014
PTT A.Ş. Personel Alım İlanı

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)
c) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2014/1 YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ
ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
GİŞE GÖREVLİSİ (144 Adet)
3117 BANKACILIK
3118 BANKACILIK FİNANS
6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
8122 BASIM VE YAYIMCILIK
8148 BASIN VE YAYIMCILIK
3121 BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
8308 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
8151 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
8125 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
3127 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
3130 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
3123 BİLGİSAYAR
8143 BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
3158 EKONOMETRİ
3159 EKONOMİ
3213 İKTİSAT
8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
5105 EKONOMİ VE FİNANS
9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
9262 FİNANS VE MUHASEBE
6188 GAZETECİLİK
8191 GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
7160 GRAFİK
7145 GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
8345 FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
9160 GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
7161 GRAFİK TASARIM
7162 GRAFİK TASARIMI
9118 GÜMRÜK İŞLETME
3197 HALKLA İLİŞKİLER
5111 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
3292 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
3198 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
3215 İLETİŞİM
8327 İLETİŞİM BİLİMLERİ
8132 İLETİŞİM SANATLARI
5113 İLETİŞİM TASARIMI
7212 İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
7168 İLETİŞİM VE TASARIM
9318 İNSAN KAYNAKLARI
8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİEk-2
3223 İSTATİSTİK
3224 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
4295 İŞLETME YÖNETİMİ
3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK
3381 MUHASEBE-FİNANSMAN
8207 İŞ İDARESİ
5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
8334 PAZARLAMA
8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3238 KARA ULAŞTIRMA
3237 KAMU YÖNETİMİ
3314 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
3313 SİYASET BİLİMİ
3254 MALİYE
8225 MALİYE-MUHASEBE
4322 MUHASEBE VE MALİYE
3268 MUHASEBE
3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3353 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
5116 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3315 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
5142 TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
8222 LOJİSTİK YÖNETİMİ
3291 REKLAMCILIK
8249 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
3355 ULUSLARARASI TİCARET
9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
5130 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
GİŞE GÖ


http://www.ptt.gov.tr/docs//personel/gise gorevlisi tablosu.pdf 
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
32
Beğeniler
6
#11
ya mülakatta ne sorabilirler ben bilmiyorum bilgisi olan varsa aydınlatsın bizi lütfen.. gerçi yine torpilliler girecektir :(
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#12
ya mülakatta ne sorabilirler ben bilmiyorum bilgisi olan varsa aydınlatsın bizi lütfen.. gerçi yine torpilliler girecektir :(
mülakat listesin girdiniz mi?
İnsan önce; "acaba listeye girebilecek miyim" diye kaygılanır. Böyle bir kaygınız olmadığına göre ya puanınız çok iyi ya da bu kadar çok mezuna bu kadarlık alımı yeterli görüp kendinize sıra gelceğini düşünüyorsunuz
 

BlakeGrifin

Site Müdavimi
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
327
Beğeniler
141
#14
bu alım malım değil ki bildiğin eşi dostu işe alma bi ptt kalmıştı mülakatla personel almayan çevrenizde halen iibf'de okuyanlar varsa söyleyin hızla uzaklaşsınlar kaçsınlar o fakülteden...

 
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
32
Beğeniler
6
#15
mülakat listesin girdiniz mi?
İnsan önce; "acaba listeye girebilecek miyim" diye kaygılanır. Böyle bir kaygınız olmadığına göre ya puanınız çok iyi ya da bu kadar çok mezuna bu kadarlık alımı yeterli görüp kendinize sıra gelceğini düşünüyorsunuz
mülakat listesine girme ihtimalim var ki kaygılanıyorum bu sert cevabın nedenini kavrayamadım sadece... Burası paylasım ve danışma sitesi bilidiğim kadarıyla, ben de aklılmda kalanları en nihayatinde sorma yetisine sahibim. Ayrıca takdir edersinz ki mülakata giremesem bile soruları merak etmem gayet normal sayın kafkaslı.
 

Endien

Aktif Üye
Katılım
5 Tem 2013
Mesajlar
118
Beğeniler
33
#17
Ulan milletin gidip de istifa ettikleri yerleri ilan diye açmışlar matematikçileri doldurdular şimdi listede matematikçi yok. Baştan yapsanıza böyle, ne kafasız adam bunlar ya Allah belalarını versin yazmicam yazmicam dedim duramadım gene. Alın başınıza çalın ilanınızı.
 

luis1907

Moderatör
Bölüm Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
19 Kas 2012
Mesajlar
6,238
Beğeniler
2,718
Bölüm
İktisat
#18
80 ı gorur ben sıze dıyım asıl alım 2014 sonrası alım az dıye mulakatlı oldu yenı umut tapu ıle sgk bu 2 sınden 1000 kadro alrız 1000 de dıger yerlerden gelırse 2000 kadroyla hazıranı kapatırız orman ıcıslerı goc malıye onemlı.
 

Azizshagrath

Tonight is the night
Mücadele Grubu
Katılım
20 Haz 2013
Mesajlar
376
Beğeniler
57
#19
luis abi nası eminsiniz anlamıyorum ya 2000 kadro şu şartlarda çok uçuk bi rakam oluyo bence de olması gereken en az rakam ama hiç sanmıyorum.Biz mailleri gönderelim yazalım arayalım da bakalım ne kadro gelicek haziran da.Ayrıca şu mülakat olayı bi bırakmadı peşimizi arkadaş.Puan fena degil diye ptt de tercih yapmadık bu sefer yapacagımız tuttu mülakat koymuşlar bir de 149 kişiye.Mülakat zaten bazı insanlara çok ters gelen bir şey bir de işin içine torpil girince iyice mide bulandırıyo.Heralde son alım oldugu için eş dost akrabayı garantiye almak istemişler.
 

elif_glts

VİP Üye
Mücadele Grubu
Katılım
13 Tem 2013
Mesajlar
971
Beğeniler
254
#20
kaç gündür nete giremedim bu akşamda rüyamda ptt yüz kişi alıyordu tuturamamışım :)
biz tercih yaparız da zor işimöiz yani 80lere düşmez ya
 
Üst