PTT A.Ş. Hakkında Genel Değerlendirme

Adversary

Site Müdavimi
Kadrolu Üye
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
174
Beğeniler
161
#1
...

Arkadaşlar bu yazımda PTT'nin yeni durumunu ve bizi nelerin beklediğini bir projeksiyon yöntemiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de katkılarınız varsa lütfen paylaşınız..

Malumunuz dün yayınlanan haber ile PTT'nin yeni yapısı hakkında çok uzun bir haber ve yeni bir kanun tasarısı yayınlandı.. Şimdi ben çok fazla uzatmadan ve bizi ilgilendiren kısımlarla devam edeyim..

Öncelikle şunu söylemem gerekli, bu düzenleme uzun zamandır tasarlanan bir düzenlemeydi ve çalışmalarda sona gelindi.. Bu uygulamanın yapılmasının temel amacı PTT'nin posta piyasasında tekel olması sebebiyle yasal bir düzenleme yapmak suretiyle PTT'yi piyasaya indirmek ve diğer özel şirketlere (ki özellikle kargo firmalarına) posta hizmeti sunabilmeleri için yasal zemin oluşturmaktır. Zira kargo firmaları, bankalar vs. uzun zamandır PTT'nin haksız rekabetle posta ve kargo dağıtımını yaptığını, bankacılık faaliyeti içinde olduğunu ve daha ucuz tarifelerle kendilerini zarara uğrattığını ileri sürerek hükümetten bir düzenleme bekliyordu. Buna karşın hükümet PTT'nin elinden kargo, bankacılık vs. hizmetleri almak yerine pttyi piyasaya sunup hizmet verdiği alanlardaki diğer firmalarla özel hukuk koşulları altında yarışmasını ve tekelinde olan POSTACILIK hizmetlerinin diğer şirketlerce de kullanabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye gitti..

MADDE 21- (1) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) PTT'nin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklan Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığının PTT'deki pay sahipliğine dayananoy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa aittir.

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı gibi PTT hala bir devlet şirketidir. Bu konuda kaygılanacak bir durum bulunmuyor.. Ama PTT artık bir KİT değildir..

(3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki "B- Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar PTT'ye yapılmış sayılır.

Yani PTT artık 399' a tabi bir kurum değil piyasada aktif rol oynayan bir şirkettir..Peki PTT yeni personelini neye göre istihdam edecektir?

MADDE 27- (1) PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

Yani PTT personeli artık 657, 399 vs. herhangi bir kanundaki memur veya sözleşmeli personel statüsünde değildir..

(5) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlikleri bakımından 5510 sayılı Kanunun-4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir.

Nedir bu madde?

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

Yani kadrolu memur veya 399 a tabi sözleşmeli personel veya 657'ye tabi sözleşmeli personel değildir. Kesinlikle İŞÇİ hiç değildir. Şahsına münhasır bir kanunla kurulan devlete ait bir şirkette, hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek olan sözleşmeli görevlilerdir.Sosyal sigorta bakımından 5510/4/a' ya tabi olacaktır.. Hemen belirtelim ki bu konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme için Bakanlar Kurulunun çıkaracağı Yönetmelik'i beklemek gereklidir.

(2) Kamu Personeli Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli personelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlarBakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Yani kanun ana taslağı oluşturmuş. Ama çalışma şartlarını Yönetmelik belirleyecek.. Bu yönetmeliğin mevcut 399 sayılı khk veya 657 sayılı kanunun 4/b maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele yakın olacağını düşünüyorum. Bu arada kuruma atanacak personelin KPSS'ye girme şartı olduğu kesindir. Ama lisans mı yoksa önlisans mı? ya da merkezi veya ilanla mı olacağını bilmek yönetmelik çıkmadan imkansızdır arkadaşlar. Bu konuda söylenen her şey şu an için asparagas haberdir. Ama yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için 1 yıllık süre verilmiştir. Bu süre içinde de bu kanuna aykırı olmayan eski hükümler devam edecektir diyor.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yani yönetmelik çıkana kadar PTT lisans mezunu almaya ve merkezi atamada kalmaya devam edecektir. En azından bu kadarı kesindir. Ama bakarsınız yönetmelik haftaya çıkar bakarsınız 1 yıl sonra.. Bunu bürokratların hızı belirleyecek..

Peki kurumdaki maaşlar ne olacak? PTT artık bir KİT olmadığı için maaşı 2300 tl olmacak.. Ayrıca diğer özlük hakları da eskisi gibi olmacak peki ne olacak?

(3) Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

PTT artık bir şirket olduğuna göre şirket çalışanlarının maaş ve özlük haklarını tabiki yönetim kurulu belirleyecektir. Burada benim şahsi fikrim maaşların en az KİT'ler seviyesinde kalacağı yönünde. Aksi halde şirkette personeli tutamazlar.. Bu kadar yoğun bir kurumda 1000-1500 tl ile personel çalıştıracaklarını sanmıyorum. Nihayetinde özelleştirilmemis ve halen devlete bağlı bir şirket olacak.

Peki mevcut personele ne olacak?

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvele tabi kadrolu personelin,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personelin,

ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,

mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunur. Bunların bulunduğu kadro ve pozisyonlardan, sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler ile emeklilik, ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle boşalacak kadro ve pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yani PTT'ye daha önce hangi statüyle girmişlerse o statüde çalışmaya devam edecekler. İsteyenler (1 yıl içinde kararını verip) hizmet sözleşmesi ile yeni bir sözleşme imzalayacak, istemeyenler eski statü ile devam edecekler. Ayrıca bu personelin boşalttığı mevcut kadrolar iptal edilmiş sayılacak ki yerine aynı hükümlerle yeni personel gelemesin. Bir de kurum içindeki yükselmeler de yeni hizmet sözleşmesi kapsamında olacak. Böylece yükselmek isteyenler de mecburen eski statüden ayrılacak. Yine kurum emeklilik ikramiyelerin daha fazla ödenmesi ve daha yüksek ücret teklifi ile personelin tamamını yeni sisteme geçirmeye çalışacak. Bunu kanun taslağından görebiliriz.

Burada önemli olan şirkette halihazırda çalışan 4/C li personeldir. Bunlar da istekleri halinde hizmet sözleşmeli imzalayıp sözleşmeli pozisyana geçebilecekler. Bu durumda olanların çalışma şartlarının iyileşeceğini düşünüyorum. Sonuçta devlette 4/C'den daha kötü bir pozisyon bulunmuyor. Ayrıca PTT'den işçi olarak çalışanlar da istemeleri halinde hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli personel olabilecek.

Tüm bunların ardında PTT'nin özelleştirme alt yapısı mı vardır yoksa PTT'yi çağın şartlarına uygun bir rekabet ortamı içinde güçlendirme ve piyasayı daha etkin hale getirme çabası mı vardır? bunu zaman gösterecek..