PTT Atanan İHS Kardeşlerimize Duyuru.

Tesla.

Aktif Üye
Katılım
5 Eyl 2015
Mesajlar
16
Beğeniler
41
Eğitim
Lisans
Bölüm
Uluslararası Finans
#1
Sayın ve Sevgili Arkadaslar.Ptt nin ihs personeli olarak Sendikalardan 399 tabi personel ile maaslarinizin esitlenmesi gerektigini bildiriyorsunuz.Haberlesme konusunda yetkili ve hukumet Yardakcisi birlikhabersen ihs personelin talep ettigigi hicbir kazanim elde edememistir.Etmesi de mumkun degildir neden oldugunu siz arkadslarimiz gayet iyi bilmektesiniz.Kamu sene bagli turk habersen sendikasi olarak ihs li kardeslerimizden gelen isyanlari dayatmalari cok iyi bilmekteyiz.Ptt 399 tabi personel ek odeme alirken siz alamamaktasiniz.TürkHabersen sendikasi olarak bu konuda dava açmış bulunuyoruz.Dava allahın izniyle kazanıldında en az 300 tl maaslariniza sabit gelir almış olacaksınız.Kardeşlerimiz Sizden yeni kazanan kardeslerimizden kesinlikle birlikhabersene uye olmamalarini tavsiye ediyorum.
 

Tesla.

Aktif Üye
Katılım
5 Eyl 2015
Mesajlar
16
Beğeniler
41
Eğitim
Lisans
Bölüm
Uluslararası Finans
#2
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 1.maddesiyle eklenen Ek -9 maddesinde; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır….” hükmü yer almaktadır.
Anayasanın 55. maddesinde; "Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır." hükmü,
90/5. maddesinde; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır." Hükmü amir olup,

6.4.1949 gün ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 27.5.1949 gün ve 7217 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin;
23. maddesinde;" 1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.
27.9.2006 gün ve 5547 sayılı Yasa ile onaylanması uygun bulunan ve 9.4.2007 gün ve 26488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, 1 inci madde, 2 nci maddenin 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları, 3 üncü madde, 4 üncü maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları, 7 ilâ 31 inci maddelerini kabul ettiğini beyan ettiği Avrupa Sosyal Şartı'nın:
1. bölümünün 2. maddesinde; " Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır." hükmüne,
4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit davranma ilkesi" başlıklı 5. maddesinde;; "İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.” Denilmektedir.
Yukarıda yer verilen ilgili düzenlemeler doğrultusunda ; "hukuk devleti ilkesi", "eşitlik ilkesi", "eşit iş için eşit ücret hakkı", "adil ve yeterli elverişli bir ücret hakkı", "adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı", "fazla mesai karşılığında zamlı ücret alma hakkı", "eşit muamele görme hakkı" gibi Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde olan evrensel hukuk normları ile İş Hukukunun temel prensiplerinden biri olan "eşit davranma ilkesi" göz önüne alındığında;
PTT teşkilatında görev yapan tüm çalışan grupları kendi çalışmaları ile elde edilen ek gelirden pay alırken, İdari Hizmet Sözleşmeli personelin katkı sağlayıp sağlamadığına yahut Bakanlık Merkez teşkilatında görev yaparak dolaylı olarak katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9. maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılmamaktadır. Oysaki ile sendikamıza bağlı İdari Hizmet Sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin kurumun ek gelirlerin elde edilmesinde asıl ve sürekli çalışan memurlar ile aynı emek ve çabayı harcamaktadır. Sonuç olarak kurumunuzda memur gibi çalıştırılan, dolayısıyla döner sermaye gelirinin elde edilmesinde katkı saplayan idari hizmet sözleşmeli personelin fiilen yürüttüğü görev esasları çerçevesinde ek ödemelerden faydalandırılmaları gerekmektedir.
Nitekim Sağlık Bakanlığında geçici personelin Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmasının konu edildiği davada, Danıştay 12. Dairesinin verdiği kararında;
Geçici personelin Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmasına "statü" bağlamında hukuki bir engel bulunmadığı, bu kişilerin döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmaması bakımından da fiilen yaptıkları görevin esas alınması gerektiği, belirtilen uyuşmazlıkların çözümünde görünüşteki hukuki durumun değil, gerçek hukuki durumun esas alınacağını, dolayısıyla Kanunda sınırları çizilen teorik statünün dışına çıkılarak asli ve sürekli kamu hizmetlerinin ( daha düşük ücretle çalışan, memurlar gibi hakları ve korunaklı bir statüleri bulunmayan ) sözleşmeli personel ve geçici personel aracılığıyla yürütülmesi sonucunda memurlar ile aynı işi yapan bu kişilerin aynı hakları talep edebilecekleri kabul edilmiş bulunmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
4. Maddesinde: Memurlar, Sözleşmelipersonel, geçici personel, ve işçiler eliyle görülür" amir hükmü göz önüne alınarak,
- 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNUNUN 1. maddesi ile PTT Kurumuna verilen görevin ifası sırasında İdari Hizmet Sözleşmeli personel ile kurumun diğer personeli arasında herhangi bir fark olmadığından,
- İdari Hizmet Sözleşmeli personelin 6475 sayılı Posta Teşkilatı Kanununun 29/1 maddesi uyarınca kamu görevlileri gibi cezalandırıldığı,

Belirtilen nedenlerle;
Sendikamızın talebi PTT Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmeli personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9. maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılmasıdır.
PTT Genel Müdürlüğüne hitaben aynı anlamda yazılan resmi yazımızın Yönetim kurulunca değerlendirilerek İdari hizmet sözleşmeli PTT Çalışanlarının hak mahrumiyetinin sona erdirileceğini düşünüyoruz.
Talebimizin takipçisi olduğumuzu tüm ilgili personele duyururken alınacak cevaba göre haklar konusunda hukuk mücadelemiz başlatılacaktır.

Ayrıca yılan hikayesine dönen performans primlerinin de bir an evvel uygulamaya konularak geriye dönük beklentilerin karşılanması gerekmektedir.
Bu konuyla ilgili sözlü ve yazılı talebimizin de bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyoruz.


TÜRK HABER SEN
YÖNETİM KURULU
 
Üst