ESKİ İLAN PTT Personel Alım İlanı 58 kişi

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,359
Beğeniler
2,917
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
Beklenen yüklü alım geldi =)T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kamın ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04'10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

Gişe ve Büro Görevlisi,

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),

Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen),

Gişe ve Büro Görevlisi (istatistik),

Dağıtıcı,

Unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik balonundan 5510 sayılı Kanunun

4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayıh Tüık Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında

yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşım tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 11/01/1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaldı bulunmamak.

ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 saydı Türk Ceza Kanununun 53 'üncü maddesinde belirtden süreler geçmiş olsa bde; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bde devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeni işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Telefon:0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694

e-posta: i k.lstihdan>8 ptt.oov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.)

e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartım haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)

ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın. Ek-1 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

B) Gişe ve Büro Görevlisi "Pazarlama" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

3) En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (B sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu

Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)

4) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama-satış biriminde en az iki yıl çalışmış olmak (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

C) Gişe ve Büro Görevlisi "İngilizce Bilen" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

3) Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların Şirketimizin yurtdışı ilişkilerinde görevlendirilmesi düşünüldüğünden sözlü sınavları İngilizce olarak yapılacaktır. (Çok iyi düzeyde pratik İngilizce konuşma becerisi aranacaktır.)

D) Gişe ve Büro Görevlisi "İstatistik" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın İstatistik bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek,

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak

2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığım sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3) En az B sınıfi sürücü belgesi ile A2 sınıfi sürücü belgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 taıihi itibariyle sahip olmak)

4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak

NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerinden de kabul edilecektir.

NOT -2 Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okullann ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 11-17 OCAK 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

2- En fazla 15 tercih yapılabilecektir. (Genel Müdürlük dışındaki Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için geçerlidir.)

NOT: İlanda yer alan "BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE" ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde görevlendirilecektir.

3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internet adreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-posta gönderilmek suretiyle bildirilecektir.

5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Aday tercih edilecektir.

6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görelinden anılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonu için en az B sınıfı sürücü belgesi,

i) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

j) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı için atamalarının yapılacağı II PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine

müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvunı formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep

olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hah iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR. BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.
 
Katılım
17 Mar 2015
Mesajlar
1,593
Beğeniler
2,346
Şehir
Kırşehir
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#6
BİDE 15 TERCİH HAKKIMIZ VAR:):):):) ARKADAŞ NASIL SIĞDIRACAZ 15 TERCİHE YA..BİR DÜNYA KADRO VAR:):):) VAY BE...DURUMLARA BAK...ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ALAY KONUSU OLDU...15 KİŞİ NEDİR Kİ YA..4 KATINI ÇAĞIRACAKLAR 60 KİŞİ..HAYDİ GEL GİR LİSTEYE GİREBİLİYORSAN..
 
Katılım
7 Eki 2015
Mesajlar
5
Beğeniler
5
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#7
bu nedir ya şakamı ? 300 kişi alıyordu her yıl ? bize yarayan kısım sadece 15 kişi...yazıklar olsun!!!
 

S.R

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
22 Tem 2014
Mesajlar
2,829
Beğeniler
3,058
#8
Önceki malum yüklü(!) alımdan sonra PTT duyumu falan denilince hiç heyecanlanmamıştım zaten. Şimdi bu ilanı görünce gülüp geçtim. Şartları bile okumadım, değmez.
 
Katılım
30 Eki 2015
Mesajlar
1,339
Beğeniler
2,578
Eğitim
Lisans
Bölüm
Maliye
#9
Bu işsiz gençlerden biri gün gelirde bu devletin başına bela olursa hiç şaşırmayın.
 

mervenil

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
4 Kas 2012
Mesajlar
319
Beğeniler
472
Şehir
Balıkesir
Eğitim
Lisans
Üni
Dokuz Eylül Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#10
Bu işsiz gençlerden biri gün gelirde bu devletin başına bela olursa hiç şaşırmayın.
bizim ülkede devletin başına dert olacak üniversite işsiz maalesef yok :) eğitimli insanlar devlet ne yapsın onların suçu ne yol yaptılar çok güzel yol diye düşüyo
 
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
2,116
Beğeniler
2,903
Eğitim
Lisans
Üni
Niğde Ünv.
Bölüm
İşletme
#12
Birşey diyecem fikri olan var mi ben hem gişe 15 kişi için hemde İngilizce mülakat li olan a beraber başvurabilir miyim acaba varmı bilgisi olan
 
Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
1,301
Beğeniler
2,166
Eğitim
Lisans
Bölüm
Diğer
#15
Ilan i görende 5000 kişi aliyor zanneder canlarim ya nasıl da uğramışlar bizim için.
 
Katılım
19 Tem 2014
Mesajlar
441
Beğeniler
396
Şehir
Adana
Eğitim
Lisans
Üni
Çukurova Ünv.
Bölüm
İşletme
#16
Tercih hakkı 1 olaydı iyiydi azcık heyecan olurdu ne kadar da gereksiz bir ilan
 

mec hul

Site Müdavimi
Katılım
14 Nis 2015
Mesajlar
187
Beğeniler
170
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#17
Ilanla kimse ilgilenmiyo resmen ilk sayfada bile cikmiyor gunclmi diye tereddut ettim.. rezalet ya dalga geciolar sanki
 

işletmeci00

İşletme - 84,3
Katılım
13 Tem 2014
Mesajlar
2,014
Beğeniler
1,095
Şehir
Yurtdışı
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İşletme
#19
bu acil olarak yapılmış nisanda daha büyük ilana çıkabilir tabi Sinop şef daha iyi bilir.
Memurlar.net de alimin olacafini soyleyen kiside nisanda buyuk alim var demis 1100 dagirici 630 gise demis.. bazilari martta diyo acaba ilan marttami cikacak