PTT Personel İlanı

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#1
PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, mimar, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK üyesi) hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.


GENEL ŞARTLAR


a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yeralanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşıolmak.

b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş isemuvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
ğ)Mühendis,mimar,avukat ve tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak.
h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı)Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamakÖZEL ŞARTLAR

a)Mühendis olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektrik, İnşaat ve Makine branşlarında mühendis alınacaktır.)(Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği branşlarında alınacak Mühendisler için ayrıca, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavlarından İngilizce “D” düzeyinde puan almış olmak şartı aranacaktır.)

b) Mimar olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

c) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

ç) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların,ekli listedebelirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

d)Gişe görevlisiolarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’den fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
g)Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3), Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.

ğ)Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00, Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00, Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00, Mühendis, mimar ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.

NOT : Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1-Başvurular 21-25 EKİM 2013 tarihleri arasında PTT | Ana Sayfa, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı internet adreslerinden yapılacaktır.
2-En fazla 20 tercih yapılabilecektir.
3-Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4-Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.
5-Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.
6-İlan edilen pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih alınmak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
7-Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.
8-Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde;
-KPSS puanı yüksek olan,
-KPSS puanlarının eşit olması durumundadiploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
-Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
-Her ikisinin de aynı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan Adaytercih edilir.
9-Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç onbeş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
10-Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c)Öğrenim durumunu gösterir belge,
ç)Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d)Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e)İş isteme beyannamesi,
f)Mal bildirim beyannamesi
g)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ)Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h)8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

GENEL HÜKÜMLER

1)Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 1 KASIM 2013 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerindosyaları işlemden kaldırılacaktır.
2)Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların listesi 1 KASIM 2013 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir.
3)Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Mühendis tablosu için tıklayınız.
Mimar tablosu için tıklayınız.
Avukat tablosu için tıklayınız.
Tekniker tablosu için tıklayınız.
Gişe görevlisi tablosu için tıklayınız.
Dağıtıcı tablosu için tıklayınız.
Bilgilendirme Klavuzu

OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ester

Yeni Üye
Katılım
28 Mar 2013
Mesajlar
2
Beğeniler
0
#2
gişe memurları ne kadar maaş alacak bilgisi olan varmı net olarak ne kadar alacaklar
 
Üst