Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
1. Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan (60) adet Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla Yarışma Sınavı yapılacaktır.
2. Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir:
[TABLE="width: 583"]
[TR]
[TD]Grup[/TD]
[TD]Öğrenim Dalları[/TD]
[TD]Sayı[/TD]
[TD]KPSS Puan Türü[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları[/TD]
[TD]25[/TD]
[TD]KPSSP47[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları[/TD]
[TD]25[/TD]
[TD]KPSSP3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]İletişim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Matematik, Matematik ve İstatistik, Bölümü mezunları[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]KPSSP3[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
1. Yarışma Sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari (70) yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak,
ç) 2014 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
1. Yarışma Sınavına başvurular, 16 – 27 Aralık 2013 tarihleri arasında Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.sgm.gov.tr) yayımlanacak olan sınav başvuru formunun doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
2. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici liste, Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Geçici listeye yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonucu Yarışma Sınavına girme hakkı kazanan adaylara, fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
1. Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.
2. Birinci gruptan sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:
I. ALAN BİLGİSİ (60 puan)
a) İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi,
Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
b) MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi,
Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası.
c) HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
Ceza hukuku (Genel hükümler), Medeni hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar hukuku (Genel hükümler).
ç) KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri.
II. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK (20 puan)
III. SPOR KÜLTÜRÜ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER (20 puan)
3. Yazılı sınava ikinci ve üçüncü gruptan girecek adayların ise çoktan seçmeli Genel Kültür, Genel Yetenek, Spor Kültürü ve Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin genel bilgilere ilişkin soruları cevaplandırmaları istenecektir.
4. Yazılı sınavın tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
6. Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan grup kontenjanları dikkate alınarak kendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
a) Yükseköğretim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
c) Yazılı özgeçmiş,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf.
8. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınav sonuçları ile birlikte Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9. Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
10. Başarı sırası, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
11. Adaylar, başarı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralamaya konulacak ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; Yarışma Sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
1. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici listeye, isim listesinin ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılacak, yarışma sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin kesin liste Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.
2. Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat telefonu: 0 (312) 596 72 61-64-66
İlan olunur.
 

1985

Firedi'nin Kabusu
Mücadele Grubu
Katılım
23 Kas 2013
Mesajlar
2,740
Beğeniler
1,527
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#4
Beden eğitimciye matematikçiye p3 bize alan. Hak mı? Değil.

A grubu ya her fakülteye gelsin ya tamamen kalksın.
 

LUFFY

VİP Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
1,274
Beğeniler
1,144
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Karadeniz Teknik Ünv.
Bölüm
İşletme
#5
bendede p47 yokmş p3 verseler bizede ölürler yada en azndn 35-49 ver bari p47 nedr ya
 
Üst