Tapu Kadastro Müfettiş Yardımcılığı İlanı

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,832
Beğeniler
2,047
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’nden:
TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve sayısı belirtilen, toplam 20 adet Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına, (11 Hukuk Bölümü, 9 Teknik Bölüm olmak üzere) sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Görev Yeri Sınıfı Unvan Kadro Derecesi Sayısı
Genel Müdürlük GİH Müfettiş Yrd. 7 11
Genel Müdürlük GİH Müfettiş Yrd. 8 9

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1) ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,
a) Hukuk bölümü için KPSSP 97 puan türünden en az 80 puan almış olmak,
b) Teknik bölüm için KPSSP 3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,
3) Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (22.12.1977 ve sonraki tarihte doğanlar)
5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,
7) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak.
8) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri süresinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER
Başvurular en geç 03.12.2012 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına (Dikmen Yolu No: 14 Kat:1 (06100) Bakanlıklar / ANKARA) şahsen müracaat edilerek veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşacak müracaatlar ile eksik belgeli müracaatlar işleme alınmayacaktır.

Başvuru sırasında;
1- Sınav başvuru formu, (form TKGM adresinden indirilmek suretiyle temin edilerek bilgiler girildikten sonra elektronik ortamda elden teslim edilecek veya teftisbasvuru@tkgm.gov.tr adresine e-posta ile gönderilecektir. Bilgileri girilen sınav başvuru formu yazıcıdan çıktısı alındıktan sonra başvuru sırasında teslim edilecek veya gönderilecektir.)
2- TC Kimlik numarası beyanı,
3- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi çıktısı,
4- Yükseköğretim kurumlarından verilmiş diploma veya bitirme belgesinin aslı, noterlikçe veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti, (Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK'ten alınmış denklik belgesinin aslı noterlikçe veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti)
5- Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 2 adet fotoğraf,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanları,
7- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanları,
8- İkametgâh beyanı,
9- Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanları,
alınır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru yapan adaylardan yazılı sınava girmeye hak kazananlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesinden (TKGM) 05 Aralık 2012 Çarşamba günü ilan edilecektir.

SINAV TARİHİ, YERİ VE SINAV GİRİŞ FORMU

Sınav Tarihi : 22.12.2012 (Cumartesi ) Saat: 10:00
Sınav Yeri ve adresi : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde ORAN/ANKARA
Sınav Giriş Formu : Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen müracaat etmek suretiyle veya sınav öncesi sınav görevlilerinden Sınav Giriş Formunu alırlar. Sınava, Sınav giriş formu ve Nüfus Cüzdanı gösterilmek suretiyle girilir.

SINAV KONULARI
Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 puan üzerinden ayrı ayrı yapılır. Alan bilgisi konuları, hukuk bölümü ve teknik bölüm için farklıdır:
a) Hukuk bölümü için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Anayasa Hukuku,
2) Medeni Hukuk,
3) Borçlar Hukuku,
4) Ticaret Hukuku,
5) Ceza Hukuku,
6) İdari Yargılama Usulü, Hukuk ve Ceza Usulü hükümleri,
7) İdare Hukuku,
8) Devletler Özel Hukuku,
9) İcra ve İflas Hukuku,
10) Kamu Maliyesi,
11) Genel ekonomi ve güncel ekonomik konular.
b) Teknik bölüm için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Ölçme Bilgisi,
2) Kadastro ve İmar Bilgisi,
3) Jeodezi,
4) Fotogrametri,
5) Dengeleme,
6) Yüksek Matematik.
Yabancı dil bilgisi sınavı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisinden yapılır. Yabancı dil bilgisi sınavı baraj olmayıp, tercih sebebidir.

DEĞERLENDİRME
Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınamazlar.
Yazılı sınavda, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak koşuluyla, alan bilgisi sınav notlarına göre yapılan puan sıralamasında, o sınav döneminde o alandan (Hukuk/Teknik) alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girmiş olan adaylar yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınav notu 70’ten daha düşük olan bir aday, puan sıralamasının üst kısımlarında yer alsa bile sınavı kazanamamış sayılır. Yine yazılı sınav notu 70’ten yüksek olan bir aday, puana göre yapılan sıralamada, alımı öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girememişse, yazılı sınavı kazanamamış sayılır.
Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise, kurumun esas aldığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ve internet sitesinde ilan edilir ve bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılır. İlan ve çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.
İlan olunur.


EKLER :Başvuru ve Beyan Formu


KAYNAK : Tapu ve Kadastro Genel Mdrl - Tapu ve Kadastro Mfetti Yardmcl Snav lan balkl haber...
 
Üst