Tarih Kısa Soru Cevap

Konu, 'KPSS B Grubu Döküman' kısmında Sedat tarafından paylaşıldı.

 1. Sedat

  Sedat % 100 Mücadele Grubu

  Kayıt:
  29 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.576
  Beğeniler:
  407
  Ödül Puanları:
  158
  Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?


  CEVAP: Göçebe toplum olmaları

  Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?

  CEVAP: Uygurlar

  Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?

  CEVAP: Manas Destanı

  Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?

  CEVAP: Göktürk Alfabesi

  Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?

  CEVAP: Ruddlof

  Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde “Tanrının Kırbacı” olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?

  CEVAP: Atilla

  Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?

  CEVAP: Hazarlar

  Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?

  CEVAP: Kut İnancı

  Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?
  CEVAP: Baga Tarkan

  İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?
  CEVAP: Yuğ

  Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?
  CEVAP: Mete Han

  İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?
  CEVAP: Toy

  Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)
  CEVAP: Avarlar

  Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?
  CEVAP: Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar

  Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?
  CEVAP: Uygurlar

  Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?
  EVAP: Uygurlar

  Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?
  CEVAP: Uygurlar

  Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
  CEVAP: Yerleşik yaşama geçmeleri

  İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
  CEVAP: Karluklar

  Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?
  CEVAP: Oğuzlar

  Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?
  CEVAP: Aygucu

  Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?
  CEVAP: Çinliler

  Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?
  CEVAP: Asya Hun Devleti

  İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?
  CEVAP: Ordu-millet anlayışı

  İlk Türk-İslam devletlerindeki “Divan-ı İstifa”nın görevi nedir?
  CEVAP: Mali işlerden sorumludur

  Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?
  CEVAP: Mete’nin tahta çıkış tarihi

  Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?
  CEVAP: Hunlular

  Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?
  CEVAP: Kırgızlar

  Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)
  CEVAP: Siyasetname

  Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?
  CEVAP: Divan-ı Lügati-t Türk

  Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?
  CEVAP: Divan-ı Mezalim

  Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için “Doğunun ve batının hakimi” unvanını almıştır?
  CEVAP: Tuğrul Bey

  El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?
  CEVAP: Tezhip

  Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?
  CEVAP: Karesi Beyliği

  1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?
  CEVAP: Venedik

  Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?
  CEVAP: Timurlar

  Türk devletlerinden hangisinde ilk defa “Sultan” unvanı kullanılmıştır?
  CEVAP: Gazneliler

  Türk-İslam Devletlerinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?
  CEVAP: Gazneli Mahmut

  Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?
  CEVAP: Karahanlılar

  İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?
  CEVAP: Karahanlılar

  Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?
  CEVAP: Atabey

  Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?
  CEVAP: Gulam

  Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?
  CEVAP: Müstevfi

  1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?
  CEVAP: Eyyübiler

  Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243′de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?
  CEVAP: Anadolu Türk Birliği bozuldu

  Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?
  CEVAP: Babürler

  Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?
  CEVAP: Mengücekler

  İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?
  CEVAP: Kutadgu Bilig

  Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?
  CEVAP: Şehname

  Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?
  CEVAP: Ahilik

  Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?
  CEVAP: Malazgirt Meydan Muharebesi

  Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?
  CEVAP: 1176- Miryakefelon Savaşı

  Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?
  CEVAP: Kutluk Devleti

  Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?
  CEVAP: Danişmentliler

  Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?
  EVAP: I. Mesut

  İlk resmi gazete olan “Takvim-i Vaka-i” hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?
  CEVAP: II. Mahmut

  Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?
  CEVAP: III. Selim

  Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?
  CEVAP: Fatih Sultan Mehmet

  İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?
  CEVAP: Abdülmecit

  Osmanlı Devletinde “Kaime” adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
  CEVAP: Abdulmecit

  Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?
  CEVAP: Russ Kalemi

  Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?
  CEVAP: Sadrazam

  Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?
  CEVAP: Molla Fenari

  Osmanlıda “Muhibbi” mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?
  CEVAP: Kanuni Sultan Süleyman

  Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?
  CEVAP: Kazasker

  Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?
  CEVAP: Ulufe

  Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?
  CEVAP: 19. Yüzyıl

  Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?
  CEVAP: Sanayi İnkilabı

  Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?
  CEVAP: Seydi Ali Reis

  Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?
  CEVAP: Reisü’l Küttab

  Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?
  CEVAP: Ziraat Bankası

  Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?
  CEVAP: Tarım

  Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?
  CEVAP: Askeri

  Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?
  CEVAP: Tarhuncu Ahmet Paşa

  Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?
  CEVAP: Coğrafi Keşifler

  Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?
  CEVAP: 20. Yüzyıl

  Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?
  CEVAP: Lonca

  Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan “Divan-ı Hümayun” eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?
  CEVAP: Kurultay

  Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?
  CEVAP: Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

  Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?
  CEVAP: Bac

  Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?
  CEVAP: Ahmet Cevdet Paşa

  Seyahatnamenin yazarı kimdir?
  CEVAP: Evliya Çelebi

  Osmanlıda “Ekber ve Erşad” sistemini kim getirmiştir?
  CEVAP: I.Ahmet

  Osmanlıda “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine devlet “hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır” anlayışını getiren padişah kimdir?
  CEVAP: I. Murat

  Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?
  CEVAP: Yavuz Sultan Selim

  Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUT

  İlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİM

  Demiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİT

  Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?
  CEVAP: Vezir-i azam

  Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?
  CEVAP: Müsadere sisteminin kaldırılması
  Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?
  CEVAP: Orhan Bey

  Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?
  CEVAP: Katip Çelebi

  Fatih Döneminde yazılan “Tarih-i Ebulfeth” kimin eseridir?
  CEVAP: Tursun Bey

  Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?
  CEVAP: Has Arazi

  Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?
  CEVAP: Paşmaklık arazi

  Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?
  CEVAP: Resmi Bennak

  1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?
  CEVAP: Mecidiye

  16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?
  CEVAP: Ahmet Akşemseddin Karahisari

  Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?
  CEVAP: Amanname

  Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?
  CEVAP: II. Beyazıt

  Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?
  CEVAP: Seyfiye-İlmiye-Kalemiye

  Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?
  CEVAP: 19. Yüzyıl

  Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?
  CEVAP: Duyun-u Umumiye İdaresi

  Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?
  CEVAP: I.Murat—-II.Mahmut

  Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?
  CEVAP: 18.Yüzyıl

  Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?
  CEVAP: Kültürel Değişimler

  Hani yenileşme hareketinde ilk defa “Kanun gücünün, her gücün üstünde.” olduğu kabul edilmiştir?
  CEVAP: Tanzimat Fermanı

  Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?
  CEVAP: Kanun-i Esasi

  Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?
  CEVAP: Sened-i İttifak

  I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?
  CEVAP: Hürriyet Gazetesi

  Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?
  CEVAP: Askeri

  Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?
  CEVAP: III. Selim

  Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?
  CEVAP: Kabakçı Mustafa Olayı

  Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?
  CEVAP: II. Mahmut

  Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?
  CEVAP: 31 Mart Vakası

  Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?
  CEVAP: Tanzimat Dönemi

  Tanzimat Fermanı daha çok hangi alanda yapılan yenilikleri kapsar?
  CEVAP: Hukuk—Yönetim

  Hangi dönemde,padişah ilk defa meclis kararıyla tahtan indirilmiştir?
  CEVAP: II. Meşrutiyet

  Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
  CEVAP: Uşi Anlaşması

  I. Balkan Savaşında Osmanlıdan en çok toprak alan (en karlı çıkan) Balkan devlet angidir?
  CEVAP: Bulgaristan

  I.Balkan Savaşı sırasında isyan ederek Osmanlıdan ayrılan ulus hangisidir?
  CEVAP: Arnavutluk

  I.Balkan Savaşından sonra en fazla sorun olan toprak parçası neredir?
  CEVAP: Makedonya

  Hangi olay ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirmiştir?
  CEVAP: Bab-ı Ali Baskını

  Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkmış ilk ve tek isyan hareketi hangi dönemde olmuştur?
  CEVAP: II. Meşrutiyet

  “Haberleşmenin gizliliği ilkesi” hangi düzenleme ile Türk tarihinde ilk defa yürürlüğe girmiştir?
  CEVAP: II. Meşrutiyet

  İttihak ve Terakki Fıkrası hangi yıllar arası yönetime hakim olmuştur?
  CEVAP: 1912-1918

  Rusla’nın izlediği ve Slavları bir çatı altında toplama politikası olan Panslavizm’den en fazla rahatsız olan devlerler hangileridir?
  CEVAP: Osmanlı—Avusturya–Macaristan

  1908 yılında Osmanlı Devletini paylaşmak için İngiltere ve Rusya’nın bir araya geldiği ve ilk defa “Hasta Adam” ifadesinin kullanıldığı görüşmenin adı nedir?
  CEVAP: Reval Görüşmesi

  Osmanlı Devletinde ilk defa çok partili hayatın yaşandığı dönem hangi padişah dönemidir?
  CEVAP: II. Abdülhamit

  “Genel Borçlar İdaresi” (Muharrem Kanunnamesi) hangi padişah döneminde kurulmuştur?
  CEVAP: II. Abdülhamit

  20.yy’da Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarma amaçıyla II. Abdülhamit tarafından izlenen Resmi Devlet Politikası nedir?
  CEVAP: Panislavzm

  Osmanlının,On İki Adayı İtalyanlara bırakmasının asıl sebebi nedir?
  CEVAP: Balkan savaşlarının başlaması

  I.Dünya Savaşı sonucunda ilk işgal edilen Osmanlı toprağı neresidir?
  CEVAP: Musul

  Osmanlı Berlin anlaşmasıyla kaybettiği Kars,Ardahan ve Batum’u geri almak için hangi cepheyi açmıştır?
  EVAP: Kafkas Cephesi

  I. Dünya Savaşında ilk açılan ve resmi olarak ilk kapanan cephe hangisidir?
  CEVAP: Kafkas Cephesi

  Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ve mağlup olmasına rağmen toprak kazancı ile kapanan cephe nedir?
  CEVAP: Kafkas Cephesi

  Kafkas Cephesi hangi anlaşma ile kapatılmıştır?
  CEVAP: Brest-Litowsk Antlaşması

  Evliye-i Selase illeri hangileridir?
  CEVAP: Kars—Batum–Ardahan

  Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir?
  CEVAP: Trablusgarp

  Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında görev aldığı son cephe hangisidir?
  CEVAP: Suriye – Filistin

  I.Dünya Savaşında İtilaf Devletlerini arasında imzalanan gizli anlaşmalar hangi devlet tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuştur?
  CEVAP: Rusya

  İngiltere hangi gizli anlaşma ile Arap azınlıkları Osmanlıya karşı kışkırtmayı amaçlamıştır?
  CEVAP: Sykes-Picot Gizli Anlaşması

  Cemiyet-i Akvam ( Milletler Cemiyeti ) kurulmasına zemin hazırlayan olay nedir?
  CEVAP: Wilson ilkeleri

  II. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan antlaşma nedir?
  CEVAP: Versay Antlaşması

  I. Dünya Savaşından ilk ayrılan ve amacına ilk ulaşan devlet hangisidir?
  CEVAP: Japonya

  I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Arap halkını Osmanlıdan koparmak için hangi anlaşmayı imzalamıştır?
  CEVAP: Mac-Mahon

  Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sırasında Tehcir Kanunu çıkarmasında etkili olan cephe hangisidir?
  CEVAP: Kafkas Cephesi

  Osmanlının I. Dünya Savaşında Ateşkes imzalamasında hangi devletin savaştan çekilmesi etkili olmuştur?
  CEVAP: Bulgaristan

  I. Dünya savaşında Rusyanın savaştan çekilmesiyle İtilaf devletleri bu boşluğu hangi devletle doldurmuştur?
  CEVAP: ABD

  I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalara hangi devlet katılmamıştır?
  CEVAP: ABD

  I.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa girmesiyle Almanya’nın Osmanlıya silah ve cephane göndermesi kolaylaşmıştır?
  CEVAP: Bulgaristan

  İtilaf Devleti olmasın rağmen,Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hangi devlet
  Anadolu topraklarını işgal etmemiştir?
  CEVAP: ABD

  Osmanlının imzaladığı son antlaşma hangisidir?
  CEVAP: Sevr

  Gümrü Barış anlaşmasının önemi nedir?
  CEVAP: Ermeniler Sevr Barış Anlaşmasındaki haklarından vazgeçmiştir

  Türk Milli Mücadelesinin ve direnişinin haklılığını ortaya koyan ilk ulusal belge nedir?
  CEVAP: Amiral Bristol Raporu

  Osmanlının başkenti olan İstanbul hangi olaydan sonra fiilen işgal edilmiştir?
  CEVAP: Mondros Ateşkes Antlaşması

  30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan heyetin başkanlığını kim yapmıştır?
  CEVAP: Rauf Orbay

  Mondros Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görev almaktaydı?
  CEVAP: Suriye Cephesi

  Milli Mücadele döneminde kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir?
  CEVAP: Redd-i İlhak Cemiyeti

  İlk silahlı direnişi başlatan ulusal cemiyet hangisidir?
  CEVAP: İzmir Müdefa-i Hukuk Cemiyeti

  Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin ulusal mücadele açısından önemi nedir?
  CEVAP: Batı Cephesini oluşturur

  Milli mücadele hazırlık safhasında milli egemenlikten söz edilen ilk ulusal belge nedir?
  CEVAP: Havga Genelgesi

  İstanbul Hükümeti Anadolu hareketini nerede resmen tanımıştır?
  CEVAP: Amasya Görüşmesi (Protokolü)

  İstanbul Hükümeti TBMM’yi ilk defa ne zaman tanımıştır?
  CEVAP: Bilecik Görüşmeleri

  Temsil Heyetinin kurulacağı ilk defa neyle belirtilmiştir?
  CEVAP: Amasya Genelgesi(Tamimi)

  Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü hangi gelişme ile kullanmıştır?
  CEVAP: Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

  Milli Mücadelenin ve Temsil Kurulunun, İstanbul hükümetine karşı kazanmış olduğu ilk siyasi başarı nedir?
  CEVAP: Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi

  Milli Mücadelenin ilk yayın organları hangi kongrede kurulmuştur?
  CEVAP: Sivas Kongresi

  Milli Mücadelenin ilk yayın organı nedir?
  CEVAP: Hakimiyet-i Milliye (27 Aralık 1919′da çıkarılmış)

  Milli Mücadele döneminde kurulan İstiklal Mahkemeleri ilk defa ne zaman görev yapmıştır?
  CEVAP: TBMM açılmasıyla

  TBMM’nin açılmasıyla, TBMM’ye karşı çıkan ve Güneydoğu Anadoluda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen isyan hareketi nedir?
  CEVAP: Milli Aşireti İsyanı

  M. Kemal ilk defa yönetim şeklinin değişeceğini Ulusal Eğemenliğe dayalı bir yönetim şeklinin geleceğini hangi gelişmede belirtmiştir?
  CEVAP: Amasya Genelgesi

  Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?
  CEVAP: Sivas Kongresi

  Temsil Heyeti yurdun bütünlüğü temsil eder kararı hangi kongrede alınmıştır?
  CEVAP: Sivas Kongresi

  Temsil heyeti nerede kurulmuştur?
  CEVAP: Erzurum Kongresi

  Mustafa Kemal hangi kongreden sonra milli mücadeleyi sivil yürütmüştür?
  CEVAP: Erzurum Kongresi

  Erzurum kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş nedir?
  CEVAP: Ulusun bağımsızlığını koşulsuz olarak gerçekleştirme

  Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği görevi 3. orduya hangi gelişmeden sonra düşürülmüştür?
  CEVAP: Amasya Genelgesi

  Erzurum Kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyet hangisidir?
  CEVAP: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  Milli Kongre Cemiyetini diğer cemiyetlerden ayıran en büyük özelliği nedir?
  CEVAP: Mücadelesini sadece basın yoluyla vermesi

  Milli Mücadeleye en fazla zarar veren cemiyet hangisidir?
  CEVAP: Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

  Mondrostan sonra kurulan yararlı cemiyetlerin kuruluşundaki dayanak noktası nedir?
  CEVAP: Wilson İlkeleri

  Mondros Ateşkesinden sonra Güneybatı Anadolu Bölgesini işgal eden İtilaf Devleti hangisidir?
  CEVAP: İtalya

  Mondros ve Sevr’i imzalayan hükümetler hangileridir?
  CEVAP:
  Mondros——-Ahmet İzzet Paşa
  Sevr——–Reşat Halis Paşa

  Damat Ferit paşa Hükümeti hangi olaydan sonra istifa etmiş ve hangi olay sonucu tekrar hükümet kurmuştur?
  CEVAP: İstifa———-Sivas Kongresi

  Yeniden kuruma—-İstanbul’un İşgali
  Mustafa Kemal’in Adana’ya gelerek Tufan Paşa yönetiminde yaptığı milli mücadelenin ilk kongresi hangisidir?
  CEVAP: Pozantı Kongresi

  Atatürk’ün milli mücadeledeki sözleri hangi tarihi olaylara hitaben söylenmiştir?
  CEVAP: “Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz.”————-I. İnönü
  “Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır,o satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı şehit kanı ile sulanmadıkça terk edilemez.”——Sakarya Savaşı
  “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz,ileri”——–Büyük Taarruz

  Mustafa Kemal’in ortağı olduğu ve köşe yazarlığıda yaptığı gazetenin adı nedir?
  CEVAP: Minber

  Son Osmanlı Mebusan Meclisinde “Misak-ı Milli” kararının alınmasını sağlayan milli mücadele taraftarı grubun adı nedir?
  CEVAP: Felah-ı Vatan Grubu

  İstanbul Hükümeti tarafından kurulan ve Anadoludaki Kuva-i Milliye hareketini sadece askeri anlamda değil,siyasi anlamda da engellemeye çalışan Müşir Zeki Paşa’nın emrindeki müfettişliğin adı nedir?
  CEVAP: Anadolu Fevkalade Müfettişliği

  Mustafa Kemal’in hazırladığı ve ilk defa İstanbul hükümetini karşısına aldığı rapor nedir?
  CEVAP: Samsun Raporu

  Doğu Anadolu da bir Ermeni Devletinin kurulamayacağını ortaya koyan belge nedir?
  CEVAP: General Harbor Raporu

  Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir?
  CEVAP: Afganistan

  Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir?
  CEVAP: SSCB

  Kurtuluş Savaşı süresinde Türkiye’ye elçi gönderen Devlet hangisidir?
  CEVAP: SSCB

  Kurtuluş Savaşı süresinde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa Devleti hangisidir?
  EVAP: SSCB

  Milli Mücadele döneminde Türkiye’nin bir devlet olarak isminin geçtiği ilk antlaşma hangisidir?
  CEVAP: Gümrü Anlaşması

  Milli mücadelenin muharebeler döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet hangisidir?
  CEVAP: Ermenistan

  Muharebeler Döneminde ilk defa Misak-ı Milliyi kabul eden ve Sevr’i reddeden İtilaf Devleti hangisidir?
  CEVAP: Fransa

  Düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk askeri başarı hangi devlete karşıdır?
  CEVAP: Yunanistan

  I. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkilap nedir?
  CEVAP: Saltanatın Kaldırılması

  Milli mücadelenin muharebeler döneminde “Paris Mukarreratı” olarak sunulan ateşkes önerisi hangi savaştan sonra teklif edilmiştir?
  CEVAP: Sakarya Savaşı

  Türk ordusunun son savunma savaşı hangisidir?
  CEVAP: Sakarya Savaşı

  Milli Mücadelenin muharebeler döneminde kaybedilen ilk ve tek savaş nedir?
  CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşı

  Yunanlıların düzenli orduyu henüz toparlanma aşamasındayken yok etmek için başlattığı savaş nedir?
  CEVAP: I. İnönü

  Lozan Barış Anlaşmasından sonra sınırlarımıza katılan tek yer neresidir?
  CEVAP: Hatay

  Sevr Barış Anlaşması hangi savaştan sonra biraz daha yumuşatılarak TBMM’ye kabul ettirilmek istenmiştir?
  CEVAP: I. İnönü

  Hangi gelişmeyle Hatay ve İskenderun’da özerk bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmştır?
  CEVAP: Ankara Anlaşması

  Hangi gelişmeden sonra Fransızlar,Ankara Anlaşmasını imzalamıştır?
  CEVAP: Sakarya Savaşı

  Hangi anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur?
  CEVAP: Sevr Barış Antlaşması

  Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?
  CEVAP: Batum

  Misak-ı Milliyeden ilk taviz verilen antlaşma nedir?
  CEVAP: Moskova Antlaşması

  Hangi antlaşma ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır?
  CEVAP: Moskova Antlaşması

  Türkiye’nin doğu sınırının kesinleştiği antlaşma nedir?
  CEVAP: Kars Anlaşması

  Anadoluyu boşaltan ilk itilaf devleti hangisidir?
  CEVAP: İtalya

  TBMM içerisinden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olşturduğu ve I. Grup olarak anılan milli mücadelenin lider kadrosu hangi oluşuma dayanmaktadır?
  CEVAP: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
  CEVAP: (Cumhuriyet) Halk Fırkası

  Cumhuriyet tarihin ilk muhalefet partisi hangisidir?
  CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  5 Eylül 1945′te Nuri Demirağ tarafından çok partili düzene geçişin ilk partisi nedir?
  CEVAP: Milli Kalkınma Partisi

  19 Temmuz 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın önderliğinde kurulan siyasi partinin adı nedir?
  CEVAP: Millet Partisi

  Türkiye tarihinde en çok oyu alan parti ve seçim tarihi nedir?
  CEVAP: 1965 seçimleri Adalet Partisi %53

  Hangi olay birinci çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur?
  CEVAP: Şeyh Sait İsyanı

  I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır?
  CEVAP: 1934-1939

  Hangi olay ile Türk Tarihinde ilk defa okuma-yazma seferberliği başlamıştır?
  CEVAP: Millet Mekteplerinin Açılışı

  Türk Hükümeti Mustafa Kemel döneminden yabancı okullar konusunda en çok hangi devletle sorun yaşamıştır?
  CEVAP: Fransa

  Musul sorunun Misak-ı Milliye uygun olarak çözülememesinin neden nedir?
  CEVAP: Şeyh Sait İsyanı

  1938′de hazırlanan II. Beş yıllık Kalkınma Plan’nın uygulanamamasının temel nedeni nedir?
  CEVAP: II. Dünya Savaşı’nın çıkması

  Atatürk İlkeleri kaç tarihinde anayasaya girmiştir?
  CEVAP: 1937

  “Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan hangi tarihte kaldırılmıştır?
  CEVAP: 10 Nisan 1928

  İlköğretim zorunluluğu,devletin izni olmadan okulların açılamayacağı,eğitim sisteminin ana hatlarıyla belirlenmesi neyle sağlanmıştır?
  CEVAP: Maarif Teşkilatı Kanunu

  Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün hangi iki ilkesiyle alakalıdır?
  CEVAP: Halkcılık—Cumhuriyetcilik

  Kadına verilen ilk siyasi hak nedir?
  CEVAP: Belediye başkanı olabilme

  Türk kadının en son elde ettiği siyasi hak nedir?
  CEVAP: Milletvekili Seçilme

  Kadınlara milletvekili olma hakkı kaç yılında verildi?
  CEVAP: 1934

  Osmanlı Devletinde saltanatın kaldırılmasından sonra görev yapan son halife kimdir?
  CEVAP: Abdülmecid Efendi

  “Hatay ve İskenderun da özerk bir yönetim kurulacaktır ve resmi dillleri Türkçe olacaktır” ibaresi hangi anlaşmada geçmektedir?
  CEVAP: Ankara Antlaşması

  Türk-Yunan ilişkilerini 1954 yılında bozan olay nedir?
  CEVAP: Kıbrıs Sorunu

  Başta ABD olamak üzere Avrupalı devletlerinde birleşerek imzaladıkları ve savaşın lanetlenmesi olarak özetledikleri olay nedir?
  CEVAP: Kellog Paktır

  Kaynak:sınavda.net
   
 2. Elifreyyan

  Elifreyyan Bu da bi imtihandı de geç.. Mücadele Grubu Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Ağustos 2016
  Mesajlar:
  13.614
  Beğeniler:
  24.704
  Ödül Puanları:
  1.738
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  eliz alya bunu beğendi.
 3. eliz alya

  eliz alya VİP Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.935
  Beğeniler:
  1.185
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Kadın
  Mersi şekerim ayyy zahmet oldu:p
   
 4. slymn.latif

  slymn.latif Site Müdavimi Mücadele Grubu

  Kayıt:
  2 Aralık 2013
  Mesajlar:
  296
  Beğeniler:
  175
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  Maliye
  mükemmel ptt için güzel bir çalışma :)
   
 5. Elifreyyan

  Elifreyyan Bu da bi imtihandı de geç.. Mücadele Grubu Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Ağustos 2016
  Mesajlar:
  13.614
  Beğeniler:
  24.704
  Ödül Puanları:
  1.738
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  Ne demek :D
   
  eliz alya bunu beğendi.
 6. carsi34

  carsi34 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Eylül 2016
  Mesajlar:
  2.008
  Beğeniler:
  2.425
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Diğer
  Yine formunuzdasınız.
   
  eliz alya bunu beğendi.
 7. Elifreyyan

  Elifreyyan Bu da bi imtihandı de geç.. Mücadele Grubu Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Ağustos 2016
  Mesajlar:
  13.614
  Beğeniler:
  24.704
  Ödül Puanları:
  1.738
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  O formunu hic bozmaz mubarek hep ayni hep ayni :)
   
  carsi34 bunu beğendi.
 8. carsi34

  carsi34 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Eylül 2016
  Mesajlar:
  2.008
  Beğeniler:
  2.425
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Diğer
  Onun ayri bir formu şu aralar neyse :).
   
 9. Elifreyyan

  Elifreyyan Bu da bi imtihandı de geç.. Mücadele Grubu Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Ağustos 2016
  Mesajlar:
  13.614
  Beğeniler:
  24.704
  Ödül Puanları:
  1.738
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  Mulakata girecek ya onun heyecani var simdi :p:D
   
 10. carsi34

  carsi34 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Eylül 2016
  Mesajlar:
  2.008
  Beğeniler:
  2.425
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Diğer
  Lizge mulakata girmez mulakat heyetine mulakat yapar :ssrtcbya:
   
  eliz alya bunu beğendi.
 11. Elifreyyan

  Elifreyyan Bu da bi imtihandı de geç.. Mücadele Grubu Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Ağustos 2016
  Mesajlar:
  13.614
  Beğeniler:
  24.704
  Ödül Puanları:
  1.738
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  :D yapar mi yapar o. Merakla bekliyorum ne olacagini :)
   
  carsi34 bunu beğendi.
 12. eliz alya

  eliz alya VİP Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.935
  Beğeniler:
  1.185
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Kadın
  Ne heyecanı yaa ptt nin heyecanı olmaz:)
   
 13. eliz alya

  eliz alya VİP Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.935
  Beğeniler:
  1.185
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Kadın
  Mesela yahni:))
   
 14. carsi34

  carsi34 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Eylül 2016
  Mesajlar:
  2.008
  Beğeniler:
  2.425
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Diğer
  Şimdi yeniden fitilleri ateslemek istemiyorum.:suspus:
   
 15. eliz alya

  eliz alya VİP Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.935
  Beğeniler:
  1.185
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Kadın
  Ateşle arkadaş yahni nolcek:;)
   
 16. carsi34

  carsi34 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Eylül 2016
  Mesajlar:
  2.008
  Beğeniler:
  2.425
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Diğer
  Fitil ateşlenince sanki elektrik supurgesi çalışıyormuş gibi hissediyorum ondan ateş yok yahni kaldı.
   
 17. eliz alya

  eliz alya VİP Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.935
  Beğeniler:
  1.185
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Kadın
  Sen bilirsin yahni:harika:
   
 18. aaaaa

  aaaaa İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  20 Mayıs 2017
  Mesajlar:
  32
  Beğeniler:
  60
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Edirne
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Muş Alparslan Ünv.
  Bölüm:
  Yönetim Bilişim Sistemleri
  Geçen gün bir tanıdığım elinde tarih sorusu ve cevapları olan bir mataryel var mı diye soruyordu. Uyanıklar Sizi...

  İmdi gelelim konuya Tarih böyle öğrenilmez.

  Atam Oğuz gibi Kılıcı eline alacaksın. Ordusunda askerlik yapacaksın. Tunguzlarla savaşacaksın. Kürşad'ın Askeri olup Atın üzerinde Çinlilere karşı bağımsızlık mücadelesi vereceksin. Fatih Sultan Mehmed'in askeri olup İstanbul'u feth etmeye gideceksin. İbni Sina olacaksın ve Tıp alanında ilerleyeceksin. Abdülhamit gibi siyaset yapacaksın.Kongrelere katılıp Milleti örgütleyeceksin. Mustafa Kemal olacaksın düşmanı İzmir'e kadar kovalayacaksın.

  Tarih böyle öğrenilir.

  Atasını tanımayan it peşinde koşar!
   

Sayfayı Paylaş