Tarih Kısa Soru Cevap

Sedat

% 100
Mücadele Grubu
Katılım
29 Kas 2013
Mesajlar
1,576
Beğeniler
407
#1
Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?


CEVAP: Göçebe toplum olmaları

Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?

CEVAP: Uygurlar

Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?

CEVAP: Manas Destanı

Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?

CEVAP: Göktürk Alfabesi

Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?

CEVAP: Ruddlof

Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde “Tanrının Kırbacı” olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?

CEVAP: Atilla

Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?

CEVAP: Hazarlar

Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?

CEVAP: Kut İnancı

Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?
CEVAP: Baga Tarkan

İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?
CEVAP: Yuğ

Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?
CEVAP: Mete Han

İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?
CEVAP: Toy

Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)
CEVAP: Avarlar

Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?
CEVAP: Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar

Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar

Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?
EVAP: Uygurlar

Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar

Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
CEVAP: Yerleşik yaşama geçmeleri

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
CEVAP: Karluklar

Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?
CEVAP: Oğuzlar

Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?
CEVAP: Aygucu

Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Çinliler

Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?
CEVAP: Asya Hun Devleti

İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?
CEVAP: Ordu-millet anlayışı

İlk Türk-İslam devletlerindeki “Divan-ı İstifa”nın görevi nedir?
CEVAP: Mali işlerden sorumludur

Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?
CEVAP: Mete’nin tahta çıkış tarihi

Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?
CEVAP: Hunlular

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?
CEVAP: Kırgızlar

Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)
CEVAP: Siyasetname

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?
CEVAP: Divan-ı Lügati-t Türk

Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?
CEVAP: Divan-ı Mezalim

Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için “Doğunun ve batının hakimi” unvanını almıştır?
CEVAP: Tuğrul Bey

El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?
CEVAP: Tezhip

Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?
CEVAP: Karesi Beyliği

1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Venedik

Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?
CEVAP: Timurlar

Türk devletlerinden hangisinde ilk defa “Sultan” unvanı kullanılmıştır?
CEVAP: Gazneliler

Türk-İslam Devletlerinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?
CEVAP: Gazneli Mahmut

Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar

İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar

Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?
CEVAP: Atabey

Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?
CEVAP: Gulam

Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?
CEVAP: Müstevfi

1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?
CEVAP: Eyyübiler

Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243′de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?
CEVAP: Anadolu Türk Birliği bozuldu

Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?
CEVAP: Babürler

Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?
CEVAP: Mengücekler

İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?
CEVAP: Şehname

Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?
CEVAP: Ahilik

Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?
CEVAP: Malazgirt Meydan Muharebesi

Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?
CEVAP: 1176- Miryakefelon Savaşı

Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?
CEVAP: Kutluk Devleti

Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Danişmentliler

Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?
EVAP: I. Mesut

İlk resmi gazete olan “Takvim-i Vaka-i” hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?
CEVAP: II. Mahmut

Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?
CEVAP: III. Selim

Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?
CEVAP: Fatih Sultan Mehmet

İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Abdülmecit

Osmanlı Devletinde “Kaime” adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
CEVAP: Abdulmecit

Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?
CEVAP: Russ Kalemi

Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?
CEVAP: Sadrazam

Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?
CEVAP: Molla Fenari

Osmanlıda “Muhibbi” mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?
CEVAP: Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?
CEVAP: Kazasker

Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?
CEVAP: Ulufe

Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?
CEVAP: 19. Yüzyıl

Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: Sanayi İnkilabı

Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?
CEVAP: Seydi Ali Reis

Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?
CEVAP: Reisü’l Küttab

Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?
CEVAP: Ziraat Bankası

Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?
CEVAP: Tarım

Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?
CEVAP: Askeri

Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Tarhuncu Ahmet Paşa

Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?
CEVAP: Coğrafi Keşifler

Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?
CEVAP: 20. Yüzyıl

Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?
CEVAP: Lonca

Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan “Divan-ı Hümayun” eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?
CEVAP: Kurultay

Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?
CEVAP: Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?
CEVAP: Bac

Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Ahmet Cevdet Paşa

Seyahatnamenin yazarı kimdir?
CEVAP: Evliya Çelebi

Osmanlıda “Ekber ve Erşad” sistemini kim getirmiştir?
CEVAP: I.Ahmet

Osmanlıda “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine devlet “hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır” anlayışını getiren padişah kimdir?
CEVAP: I. Murat

Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?
CEVAP: Yavuz Sultan Selim

Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUT

İlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİM

Demiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİT

Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?
CEVAP: Vezir-i azam

Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Müsadere sisteminin kaldırılması
Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?
CEVAP: Orhan Bey

Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?
CEVAP: Katip Çelebi

Fatih Döneminde yazılan “Tarih-i Ebulfeth” kimin eseridir?
CEVAP: Tursun Bey

Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?
CEVAP: Has Arazi

Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?
CEVAP: Paşmaklık arazi

Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?
CEVAP: Resmi Bennak

1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?
CEVAP: Mecidiye

16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?
CEVAP: Ahmet Akşemseddin Karahisari

Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?
CEVAP: Amanname

Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?
CEVAP: II. Beyazıt

Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?
CEVAP: Seyfiye-İlmiye-Kalemiye

Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?
CEVAP: 19. Yüzyıl

Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?
CEVAP: Duyun-u Umumiye İdaresi

Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?
CEVAP: I.Murat—-II.Mahmut

Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?
CEVAP: 18.Yüzyıl

Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?
CEVAP: Kültürel Değişimler

Hani yenileşme hareketinde ilk defa “Kanun gücünün, her gücün üstünde.” olduğu kabul edilmiştir?
CEVAP: Tanzimat Fermanı

Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?
CEVAP: Kanun-i Esasi

Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?
CEVAP: Sened-i İttifak

I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?
CEVAP: Hürriyet Gazetesi

Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?
CEVAP: Askeri

Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?
CEVAP: III. Selim

Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?
CEVAP: Kabakçı Mustafa Olayı

Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?
CEVAP: II. Mahmut

Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: 31 Mart Vakası

Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?
CEVAP: Tanzimat Dönemi

Tanzimat Fermanı daha çok hangi alanda yapılan yenilikleri kapsar?
CEVAP: Hukuk—Yönetim

Hangi dönemde,padişah ilk defa meclis kararıyla tahtan indirilmiştir?
CEVAP: II. Meşrutiyet

Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
CEVAP: Uşi Anlaşması

I. Balkan Savaşında Osmanlıdan en çok toprak alan (en karlı çıkan) Balkan devlet angidir?
CEVAP: Bulgaristan

I.Balkan Savaşı sırasında isyan ederek Osmanlıdan ayrılan ulus hangisidir?
CEVAP: Arnavutluk

I.Balkan Savaşından sonra en fazla sorun olan toprak parçası neredir?
CEVAP: Makedonya

Hangi olay ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirmiştir?
CEVAP: Bab-ı Ali Baskını

Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkmış ilk ve tek isyan hareketi hangi dönemde olmuştur?
CEVAP: II. Meşrutiyet

“Haberleşmenin gizliliği ilkesi” hangi düzenleme ile Türk tarihinde ilk defa yürürlüğe girmiştir?
CEVAP: II. Meşrutiyet

İttihak ve Terakki Fıkrası hangi yıllar arası yönetime hakim olmuştur?
CEVAP: 1912-1918

Rusla’nın izlediği ve Slavları bir çatı altında toplama politikası olan Panslavizm’den en fazla rahatsız olan devlerler hangileridir?
CEVAP: Osmanlı—Avusturya–Macaristan

1908 yılında Osmanlı Devletini paylaşmak için İngiltere ve Rusya’nın bir araya geldiği ve ilk defa “Hasta Adam” ifadesinin kullanıldığı görüşmenin adı nedir?
CEVAP: Reval Görüşmesi

Osmanlı Devletinde ilk defa çok partili hayatın yaşandığı dönem hangi padişah dönemidir?
CEVAP: II. Abdülhamit

“Genel Borçlar İdaresi” (Muharrem Kanunnamesi) hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: II. Abdülhamit

20.yy’da Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarma amaçıyla II. Abdülhamit tarafından izlenen Resmi Devlet Politikası nedir?
CEVAP: Panislavzm

Osmanlının,On İki Adayı İtalyanlara bırakmasının asıl sebebi nedir?
CEVAP: Balkan savaşlarının başlaması

I.Dünya Savaşı sonucunda ilk işgal edilen Osmanlı toprağı neresidir?
CEVAP: Musul

Osmanlı Berlin anlaşmasıyla kaybettiği Kars,Ardahan ve Batum’u geri almak için hangi cepheyi açmıştır?
EVAP: Kafkas Cephesi

I. Dünya Savaşında ilk açılan ve resmi olarak ilk kapanan cephe hangisidir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ve mağlup olmasına rağmen toprak kazancı ile kapanan cephe nedir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

Kafkas Cephesi hangi anlaşma ile kapatılmıştır?
CEVAP: Brest-Litowsk Antlaşması

Evliye-i Selase illeri hangileridir?
CEVAP: Kars—Batum–Ardahan

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir?
CEVAP: Trablusgarp

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında görev aldığı son cephe hangisidir?
CEVAP: Suriye – Filistin

I.Dünya Savaşında İtilaf Devletlerini arasında imzalanan gizli anlaşmalar hangi devlet tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuştur?
CEVAP: Rusya

İngiltere hangi gizli anlaşma ile Arap azınlıkları Osmanlıya karşı kışkırtmayı amaçlamıştır?
CEVAP: Sykes-Picot Gizli Anlaşması

Cemiyet-i Akvam ( Milletler Cemiyeti ) kurulmasına zemin hazırlayan olay nedir?
CEVAP: Wilson ilkeleri

II. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan antlaşma nedir?
CEVAP: Versay Antlaşması

I. Dünya Savaşından ilk ayrılan ve amacına ilk ulaşan devlet hangisidir?
CEVAP: Japonya

I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Arap halkını Osmanlıdan koparmak için hangi anlaşmayı imzalamıştır?
CEVAP: Mac-Mahon

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sırasında Tehcir Kanunu çıkarmasında etkili olan cephe hangisidir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

Osmanlının I. Dünya Savaşında Ateşkes imzalamasında hangi devletin savaştan çekilmesi etkili olmuştur?
CEVAP: Bulgaristan

I. Dünya savaşında Rusyanın savaştan çekilmesiyle İtilaf devletleri bu boşluğu hangi devletle doldurmuştur?
CEVAP: ABD

I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalara hangi devlet katılmamıştır?
CEVAP: ABD

I.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa girmesiyle Almanya’nın Osmanlıya silah ve cephane göndermesi kolaylaşmıştır?
CEVAP: Bulgaristan

İtilaf Devleti olmasın rağmen,Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hangi devlet
Anadolu topraklarını işgal etmemiştir?
CEVAP: ABD

Osmanlının imzaladığı son antlaşma hangisidir?
CEVAP: Sevr

Gümrü Barış anlaşmasının önemi nedir?
CEVAP: Ermeniler Sevr Barış Anlaşmasındaki haklarından vazgeçmiştir

Türk Milli Mücadelesinin ve direnişinin haklılığını ortaya koyan ilk ulusal belge nedir?
CEVAP: Amiral Bristol Raporu

Osmanlının başkenti olan İstanbul hangi olaydan sonra fiilen işgal edilmiştir?
CEVAP: Mondros Ateşkes Antlaşması

30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan heyetin başkanlığını kim yapmıştır?
CEVAP: Rauf Orbay

Mondros Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görev almaktaydı?
CEVAP: Suriye Cephesi

Milli Mücadele döneminde kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir?
CEVAP: Redd-i İlhak Cemiyeti

İlk silahlı direnişi başlatan ulusal cemiyet hangisidir?
CEVAP: İzmir Müdefa-i Hukuk Cemiyeti

Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin ulusal mücadele açısından önemi nedir?
CEVAP: Batı Cephesini oluşturur

Milli mücadele hazırlık safhasında milli egemenlikten söz edilen ilk ulusal belge nedir?
CEVAP: Havga Genelgesi

İstanbul Hükümeti Anadolu hareketini nerede resmen tanımıştır?
CEVAP: Amasya Görüşmesi (Protokolü)

İstanbul Hükümeti TBMM’yi ilk defa ne zaman tanımıştır?
CEVAP: Bilecik Görüşmeleri

Temsil Heyetinin kurulacağı ilk defa neyle belirtilmiştir?
CEVAP: Amasya Genelgesi(Tamimi)

Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü hangi gelişme ile kullanmıştır?
CEVAP: Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

Milli Mücadelenin ve Temsil Kurulunun, İstanbul hükümetine karşı kazanmış olduğu ilk siyasi başarı nedir?
CEVAP: Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi

Milli Mücadelenin ilk yayın organları hangi kongrede kurulmuştur?
CEVAP: Sivas Kongresi

Milli Mücadelenin ilk yayın organı nedir?
CEVAP: Hakimiyet-i Milliye (27 Aralık 1919′da çıkarılmış)

Milli Mücadele döneminde kurulan İstiklal Mahkemeleri ilk defa ne zaman görev yapmıştır?
CEVAP: TBMM açılmasıyla

TBMM’nin açılmasıyla, TBMM’ye karşı çıkan ve Güneydoğu Anadoluda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen isyan hareketi nedir?
CEVAP: Milli Aşireti İsyanı

M. Kemal ilk defa yönetim şeklinin değişeceğini Ulusal Eğemenliğe dayalı bir yönetim şeklinin geleceğini hangi gelişmede belirtmiştir?
CEVAP: Amasya Genelgesi

Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?
CEVAP: Sivas Kongresi

Temsil Heyeti yurdun bütünlüğü temsil eder kararı hangi kongrede alınmıştır?
CEVAP: Sivas Kongresi

Temsil heyeti nerede kurulmuştur?
CEVAP: Erzurum Kongresi

Mustafa Kemal hangi kongreden sonra milli mücadeleyi sivil yürütmüştür?
CEVAP: Erzurum Kongresi

Erzurum kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş nedir?
CEVAP: Ulusun bağımsızlığını koşulsuz olarak gerçekleştirme

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği görevi 3. orduya hangi gelişmeden sonra düşürülmüştür?
CEVAP: Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyet hangisidir?
CEVAP: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Milli Kongre Cemiyetini diğer cemiyetlerden ayıran en büyük özelliği nedir?
CEVAP: Mücadelesini sadece basın yoluyla vermesi

Milli Mücadeleye en fazla zarar veren cemiyet hangisidir?
CEVAP: Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

Mondrostan sonra kurulan yararlı cemiyetlerin kuruluşundaki dayanak noktası nedir?
CEVAP: Wilson İlkeleri

Mondros Ateşkesinden sonra Güneybatı Anadolu Bölgesini işgal eden İtilaf Devleti hangisidir?
CEVAP: İtalya

Mondros ve Sevr’i imzalayan hükümetler hangileridir?
CEVAP:
Mondros——-Ahmet İzzet Paşa
Sevr——–Reşat Halis Paşa

Damat Ferit paşa Hükümeti hangi olaydan sonra istifa etmiş ve hangi olay sonucu tekrar hükümet kurmuştur?
CEVAP: İstifa———-Sivas Kongresi

Yeniden kuruma—-İstanbul’un İşgali
Mustafa Kemal’in Adana’ya gelerek Tufan Paşa yönetiminde yaptığı milli mücadelenin ilk kongresi hangisidir?
CEVAP: Pozantı Kongresi

Atatürk’ün milli mücadeledeki sözleri hangi tarihi olaylara hitaben söylenmiştir?
CEVAP: “Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz.”————-I. İnönü
“Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır,o satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı şehit kanı ile sulanmadıkça terk edilemez.”——Sakarya Savaşı
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz,ileri”——–Büyük Taarruz

Mustafa Kemal’in ortağı olduğu ve köşe yazarlığıda yaptığı gazetenin adı nedir?
CEVAP: Minber

Son Osmanlı Mebusan Meclisinde “Misak-ı Milli” kararının alınmasını sağlayan milli mücadele taraftarı grubun adı nedir?
CEVAP: Felah-ı Vatan Grubu

İstanbul Hükümeti tarafından kurulan ve Anadoludaki Kuva-i Milliye hareketini sadece askeri anlamda değil,siyasi anlamda da engellemeye çalışan Müşir Zeki Paşa’nın emrindeki müfettişliğin adı nedir?
CEVAP: Anadolu Fevkalade Müfettişliği

Mustafa Kemal’in hazırladığı ve ilk defa İstanbul hükümetini karşısına aldığı rapor nedir?
CEVAP: Samsun Raporu

Doğu Anadolu da bir Ermeni Devletinin kurulamayacağını ortaya koyan belge nedir?
CEVAP: General Harbor Raporu

Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir?
CEVAP: Afganistan

Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir?
CEVAP: SSCB

Kurtuluş Savaşı süresinde Türkiye’ye elçi gönderen Devlet hangisidir?
CEVAP: SSCB

Kurtuluş Savaşı süresinde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa Devleti hangisidir?
EVAP: SSCB

Milli Mücadele döneminde Türkiye’nin bir devlet olarak isminin geçtiği ilk antlaşma hangisidir?
CEVAP: Gümrü Anlaşması

Milli mücadelenin muharebeler döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet hangisidir?
CEVAP: Ermenistan

Muharebeler Döneminde ilk defa Misak-ı Milliyi kabul eden ve Sevr’i reddeden İtilaf Devleti hangisidir?
CEVAP: Fransa

Düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk askeri başarı hangi devlete karşıdır?
CEVAP: Yunanistan

I. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkilap nedir?
CEVAP: Saltanatın Kaldırılması

Milli mücadelenin muharebeler döneminde “Paris Mukarreratı” olarak sunulan ateşkes önerisi hangi savaştan sonra teklif edilmiştir?
CEVAP: Sakarya Savaşı

Türk ordusunun son savunma savaşı hangisidir?
CEVAP: Sakarya Savaşı

Milli Mücadelenin muharebeler döneminde kaybedilen ilk ve tek savaş nedir?
CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşı

Yunanlıların düzenli orduyu henüz toparlanma aşamasındayken yok etmek için başlattığı savaş nedir?
CEVAP: I. İnönü

Lozan Barış Anlaşmasından sonra sınırlarımıza katılan tek yer neresidir?
CEVAP: Hatay

Sevr Barış Anlaşması hangi savaştan sonra biraz daha yumuşatılarak TBMM’ye kabul ettirilmek istenmiştir?
CEVAP: I. İnönü

Hangi gelişmeyle Hatay ve İskenderun’da özerk bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmştır?
CEVAP: Ankara Anlaşması

Hangi gelişmeden sonra Fransızlar,Ankara Anlaşmasını imzalamıştır?
CEVAP: Sakarya Savaşı

Hangi anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur?
CEVAP: Sevr Barış Antlaşması

Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?
CEVAP: Batum

Misak-ı Milliyeden ilk taviz verilen antlaşma nedir?
CEVAP: Moskova Antlaşması

Hangi antlaşma ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır?
CEVAP: Moskova Antlaşması

Türkiye’nin doğu sınırının kesinleştiği antlaşma nedir?
CEVAP: Kars Anlaşması

Anadoluyu boşaltan ilk itilaf devleti hangisidir?
CEVAP: İtalya

TBMM içerisinden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olşturduğu ve I. Grup olarak anılan milli mücadelenin lider kadrosu hangi oluşuma dayanmaktadır?
CEVAP: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
CEVAP: (Cumhuriyet) Halk Fırkası

Cumhuriyet tarihin ilk muhalefet partisi hangisidir?
CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

5 Eylül 1945′te Nuri Demirağ tarafından çok partili düzene geçişin ilk partisi nedir?
CEVAP: Milli Kalkınma Partisi

19 Temmuz 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın önderliğinde kurulan siyasi partinin adı nedir?
CEVAP: Millet Partisi

Türkiye tarihinde en çok oyu alan parti ve seçim tarihi nedir?
CEVAP: 1965 seçimleri Adalet Partisi %53

Hangi olay birinci çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur?
CEVAP: Şeyh Sait İsyanı

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır?
CEVAP: 1934-1939

Hangi olay ile Türk Tarihinde ilk defa okuma-yazma seferberliği başlamıştır?
CEVAP: Millet Mekteplerinin Açılışı

Türk Hükümeti Mustafa Kemel döneminden yabancı okullar konusunda en çok hangi devletle sorun yaşamıştır?
CEVAP: Fransa

Musul sorunun Misak-ı Milliye uygun olarak çözülememesinin neden nedir?
CEVAP: Şeyh Sait İsyanı

1938′de hazırlanan II. Beş yıllık Kalkınma Plan’nın uygulanamamasının temel nedeni nedir?
CEVAP: II. Dünya Savaşı’nın çıkması

Atatürk İlkeleri kaç tarihinde anayasaya girmiştir?
CEVAP: 1937

“Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan hangi tarihte kaldırılmıştır?
CEVAP: 10 Nisan 1928

İlköğretim zorunluluğu,devletin izni olmadan okulların açılamayacağı,eğitim sisteminin ana hatlarıyla belirlenmesi neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Maarif Teşkilatı Kanunu

Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün hangi iki ilkesiyle alakalıdır?
CEVAP: Halkcılık—Cumhuriyetcilik

Kadına verilen ilk siyasi hak nedir?
CEVAP: Belediye başkanı olabilme

Türk kadının en son elde ettiği siyasi hak nedir?
CEVAP: Milletvekili Seçilme

Kadınlara milletvekili olma hakkı kaç yılında verildi?
CEVAP: 1934

Osmanlı Devletinde saltanatın kaldırılmasından sonra görev yapan son halife kimdir?
CEVAP: Abdülmecid Efendi

“Hatay ve İskenderun da özerk bir yönetim kurulacaktır ve resmi dillleri Türkçe olacaktır” ibaresi hangi anlaşmada geçmektedir?
CEVAP: Ankara Antlaşması

Türk-Yunan ilişkilerini 1954 yılında bozan olay nedir?
CEVAP: Kıbrıs Sorunu

Başta ABD olamak üzere Avrupalı devletlerinde birleşerek imzaladıkları ve savaşın lanetlenmesi olarak özetledikleri olay nedir?
CEVAP: Kellog Paktır

Kaynak:sınavda.net
 

slymn.latif

Site Müdavimi
Mücadele Grubu
Katılım
2 Ara 2013
Mesajlar
308
Beğeniler
176
Şehir
Düzce
Eğitim
Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
Maliye
#4
mükemmel ptt için güzel bir çalışma :)
 

aaaaa

İyi Bilinen Üye
Katılım
20 May 2017
Mesajlar
32
Beğeniler
60
Şehir
Edirne
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Muş Alparslan Ünv.
Bölüm
Yönetim Bilişim Sistemleri
#18
Geçen gün bir tanıdığım elinde tarih sorusu ve cevapları olan bir mataryel var mı diye soruyordu. Uyanıklar Sizi...

İmdi gelelim konuya Tarih böyle öğrenilmez.

Atam Oğuz gibi Kılıcı eline alacaksın. Ordusunda askerlik yapacaksın. Tunguzlarla savaşacaksın. Kürşad'ın Askeri olup Atın üzerinde Çinlilere karşı bağımsızlık mücadelesi vereceksin. Fatih Sultan Mehmed'in askeri olup İstanbul'u feth etmeye gideceksin. İbni Sina olacaksın ve Tıp alanında ilerleyeceksin. Abdülhamit gibi siyaset yapacaksın.Kongrelere katılıp Milleti örgütleyeceksin. Mustafa Kemal olacaksın düşmanı İzmir'e kadar kovalayacaksın.

Tarih böyle öğrenilir.

Atasını tanımayan it peşinde koşar!
 
Üst