1. Twitter Üzerinde Etkinlik Yapıyoruz. #NisanBittiGümrükAçıklanmadı yazarak etkinliğe katılabilirsiniz.

ESKİ İLAN Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 Admin Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.982
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  Başvuru Tarihleri : 24.09.2014 – 17.10.2014

  Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı

  Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü hukuk, siyasal, İİBf, işletme, maliye, kamu yönetimi ve bankacılık mezunu 15 müfettiş yardımcısı alacak.

  TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

  Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 (Onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

  I- GENEL BİLGİLER:

  1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

  2. Yazılı sınav 09 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.30’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci -ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

  3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

  4. Adaylar yazılı sınava gelirken kendilerine önceden verilecek olan Sınav Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı resimli kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında bulunduracaklardır.

  5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

  II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, açakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

  d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),

  e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

  f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
  g) Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak,

  h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

  ı) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,

  i) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2013 veya 2014 yılları KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

  III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

  I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

  A) Ekonomi

  a) Genel Ekonominler

  c) Para-banka, kredi ve konjonktür

  d) Milli Gelir

  e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller

  f) İşletme ekonomisi

  B) Hukuk

  a) Anayasa

  b) Kooperatifler Hukuku

  c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

  d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

  e) T. Ticaret Hukuku

  f) İş Hukuku

  g) İcra -İflas Hukuku

  h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)

  ı) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait hükümler)

  i) Ceza Muhakemeleri Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)

  C)Muhasebe

  a) Genel Muhasebe

  b) Şirketler Muhasebesi

  c) Maliyet Muhasebesi

  d) Bilanço Analizi

  D) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, Iskonto, Cari Hesap Konuları)

  E) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)

  II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

  III) Başarının tespiti :

  Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.

  VI- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

  1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, (diğer belgelerle birlikte) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 24.09.2014 – 17.10.2014 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek teslim etmeleri veya posta ile başvuru halinde ise başvuruya ilişkin formun (diğer belgelerle birlikte) en geç 17.10 2014 tarihinde başvuru yerine ulaşmış olması gerekir. 17.10.2014 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

  b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti

  c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

  d) 2013 veya 2014 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

  e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

  Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında yaptırabileceklerdir.

  2- KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

  Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 22.10.2014 tarihinde yayınlanacaktır.

  3- Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara/Bahçelievler Şubesi TR27 0001 0006 2653 2758 0150 01 nolu hesabına TAREKSAV (Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı) adına yatırılacaktır.

  Sınav ücretini 06.11.2014 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adayların haberleşme adresine, başvuru süresinin bitiminde posta ile fotoğraflı bir aday kartı gönderilecektir. Sınav gününden en geç üç gün öncesine kadar kartı eline geçmeyen ya da kaybeden adaylar, durumu, en seri şekilde Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

  Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve www.tarimkredi.org.tr internet adresinde, ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

  Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) 25.000.- TL tazminat ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

  Başvuru Adresi:

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

  Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Çankaya/ANKARA

  İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 69, 71, 73, 74
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 27 Eylül 2014
 2. Michael Scofield

  Michael Scofield Admin Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.456
  Beğeniler:
  1.986
  Ödül Puanları:
  138
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  Her şeye de hukukçuları ortak ediyorlar. Sanki hukuk okuyanlar muhasebe biliyor!
   
  san marinolu forvet, rngl ve muhtarrr42 bunu beğendi.
 3. korkmaz_ee

  korkmaz_ee fer-i ay

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  83
  Beğeniler:
  52
  Ödül Puanları:
  268
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  Ekonometri
  başvuru konusunda KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği derken onu anlamadım. ösym artık sonuç belgesi vermiyor. internet çıktısını da bunlar istemiyor. noter onaylı çıktı gibi bişi de saçma geldi bana. ösym belge kontrol sistemini duymamışlar herhalde. neyin kafasını yaşıyor bu tarım kredi
   
 4. isletmeci1985

  isletmeci1985 Firedi'nin Kabusu Mücadele Grubu

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.715
  Beğeniler:
  1.460
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  29 yaşındayım, kendi kurumumda müfettişlik sınavına başvuramıyorum. Dışarıdan adamların yanına beş kontenjancık olsun kooperatifçi kadrosu açılabilirdi.

  Tavsiye ederim, kaçırmayın, kazanan olursa bir tepsi baklavanın altını kabul etmem. :)
   
 5. uludagkamu

  uludagkamu Site Müdavimi

  Kayıt:
  26 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  223
  Beğeniler:
  151
  Ödül Puanları:
  278
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kütahya
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  Hocam maas konusunda bir bilgin var mi ? Ben 8-10 bin tl gibi bir rakam duydum pek inandırıcı gelmedi.
   
 6. İİBF

  İİBF Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  30 Ekim 2012
  Mesajlar:
  1.587
  Beğeniler:
  1.757
  Ödül Puanları:
  418
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  ÇEKO

Sayfayı Paylaş