Yök Uzman Yardımcılığı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere toplam 9. dereceden 20 (yirmi) adet Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
SINAV KILAVUZU
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 16.02.2014 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; YÖK Başkanlığının (Yükseköğretim Kurulu BaÅŸkanlığı - Yükseköğretim Kurulu) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
[TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Kadro[/TD]
[TD]Mezun Olunan[/TD]
[TD]Sınav Türü[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Alanı[/TD]
[TD]Adedi[/TD]
[TD]Alan/Bölüm[/TD]
[TD]ve Puanlar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]İşletme[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]İşletme Bölümü[/TD]
[TD]KPSSP29[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]İktisat[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]İktisat Bölümü[/TD]
[TD]KPSSP22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Hukuk[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]Hukuk Fakültesi[/TD]
[TD]KPSSP79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Maliye[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]Maliye Bölümü[/TD]
[TD]KPSSP24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kamu Yönetimi[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]Kamu Yönetimi Bölümü[/TD]
[TD]KPSSP37[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Uluslararası İlişkiler[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]Uluslararası İlişkiler Bölümü[/TD]
[TD]KPSSP22[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2012 veya 2013 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).
2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
4) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:
2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 75 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların; elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 15.01.2014-24.01.2014 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta(iadeli taahhütlü) yoluyla teslim etmesi gereklidir. 24.01.2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da sonuç belgesi kontrol kodlu bilgisayar çıktısı.
b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği.
c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) Adayın özgeçmişi.
YAZILI SINAV:
Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan Genel Kültür %15 (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Temel Yurttaşlık Bilgisi %5), Genel Yetenek %15 (Türkçe %8, Matematik %7), Anayasa Hukuku %10, İdare Hukuku %10, İdari Teşkilat %10, Makro İktisat %10, Maliye Politikası %10, Avrupa Birliği Hukuku %5, Yükseköğretim Mevzuatı %15 (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar) konularından test usulünde yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığın Yükseköğretim Kurulu BaÅŸkanlığı - Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.
SÖZLÜ SINAV:
Sözlü sınavda adaylar,
a) Yarışma sınavında sorumlu olunan alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Adaylar, Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için elli puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yarışma sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav sonucu en yüksek puan olandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır ve bu liste Komisyon tarafından imzalanarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.
Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ:
Yarışma sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on iş günü içinde karara bağlanır.
UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA
Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
Sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yarışma sınavını kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon : (312) 298 75 69-70
Not 1 : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ,Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın Yükseköğretim Kurulu BaÅŸkanlığı - Yükseköğretim Kurulu adresinden ilgililere duyurulacaktır
 
Üst